Skorsten

Skorstenens uppgift är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Detta ska ske på ett säkert sätt och utan att omgivningen påverkas negativt. För att detta ska kunna ske måste skorstenen vara tät och den får inte blir för varm.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Detta gäller för skorstenar

Otätheter kan innebära risk för brand eller förgiftning. Skorstenen måste också kunna motstå de temperaturväxlingar som uppstår när man eldar. Skorstenar ska vara en meter 1 meter högre än taktäckningen och minst i höjd med nock.

Temperatur

Eldstäder och skorstenar får inte utsätta brännbara material för högre temperatur än 85°C på grund av risken för antändning. Obrännbara material får bli varmare men även risken för beröringsskador måste beaktas.

Installera ny skorsten

Bygglov och bygganmälan krävs för installation av ny skorsten medan det kan räcka med bygganmälan vid installation eller byte av eldstad. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl.

Skorstenar och eldstäder omfattas i bruksskedet även av krav på rensning (sotning) och besiktning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar