Betalningsansvar för juridiska personer

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto. Du har ett företrädaransvar. En juridisk person kan vara t.ex. ett aktiebolag, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Med företrädare menar vi i första hand den så kallade legale företrädaren. För ett aktiebolag är du företrädare om du sitter i styrelsen. Du kan även vara företrädare utan att vara legal företrädare, om du faktiskt har haft ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.

Som företrädare kan du få ett personligt betalningsansvar på grund av att den juridiska personen

  • inte har betalat skatter eller avgifter enligt skattebetalningslagens regler/skatteförfarandelagens regler eller
     
  • inte har gjort skatteavdrag för anställda.

Du kan också få ett personligt betalningsansvar om den juridiska personen har lämnat en oriktig uppgift i en momsdeklaration som lett till att det har betalats ut för mycket moms till den juridiska personen.

För att ett personligt betalningsansvar ska kunna utdömas mot dig som företrädare, för underlåten betalning, krävs att du agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. En betalningsunderlåtelse anses aldrig som uppsåtlig eller grovt oaktsam om du senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla den juridiska personens skatteskulder. De åtgärder det handlar om är konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs.

Skatteverket beslutar inte själv om betalningsansvar utan ansöker i domstol om att ansvar ska utdömas. Om det finns särskilda skäl kan domstolen helt eller delvis befria dig från betalningsskyldighet.

Lagbestämmelser: Skattebetalningslagen (SFS 1997:483) 12 kap. 6, 6a och 6b §§ och Skatteförfarandelagen 59 kap. 12‑15 §§ (SFL 2011:1244).

Vid behov kan du läsa mer i Skatteverkets handledning för företrädaransvar 2009 eller kontakta Skatteverket.
 

Solidariskt betalningsansvar för handelsbolag

Om du är bolagsman, delägare i ett handelsbolag eller komplementär i ett kommanditbolag så är du betalningsansvarig för bolagets skulder. Det kallas solidariskt betalningsansvar, 2 kap. 20 § lag (1980:1102) om enkla bolag och handelsbolag (HBL).

Det innebär att Skatteverket kan kräva dig på betalning om bolaget inte betalar sina skatter och avgifter. Du måste då betala samtliga skatter och avgifter som förfallit till betalning för bolaget under den tid du varit bolagsman, men också sådana obetalda skatter och avgifter som redan fanns i bolaget när du blev bolagsman.
 

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar