Bidrag/Stöd – Försäkringskassan

Följande information från Näringsdepartementet och Försäkringskassan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vem är egen företagare

Som egen företagare räknas den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och har F-skattsedel eller SA-skattsedel.

Du som driver aktiebolag är normalt anställd i bolaget och räknas alltså inte som egen företagare när det gäller socialförsäkringen. Däremot kan du ha rätt till aktivitetsstöd vid start av näringsverksamhet.

Reglerna i sjuk- och föräldraförsäkringen

Uppbyggnadsskede på 24 månader
Egenföretagare omfattas av ett generellt uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande minst vad en anställd skulle få. Längre uppbyggnadsskede kan beviljas efter prövning. Syftet är att underlätta övergången från anställning till företagande.

Tillfällig föräldrapenning
Egenföretagares årsarbetstid vid uttag av tillfällig föräldrapenning är 260 dagar och utges i högst fem dagar under en sjudagarsperiod.

Karenstider i sjukförsäkringen
Den grundläggande karenstiden är sju dagar för samtliga egenföretagare.

Följande karenstider går att välja:
Sjukförsäkringsavgifter och egenavgifter vid olika karenstider, fr.o.m. den 1 juli 2010.

Karenstid Sjukförsäkringsavgift Egenavgift, inkl.
sjukförsäkringsavgift
7 dagar 6,04% 28,97%
14 dagar 5,94% 28,87%
30 dagar 5,78% 28,71%
60 dagar 5,60% 28,53%
90 dagar 5,48% 28,41%

(Anm. Det är regeringen som fastställer sjukförsäkringsavgiften för dem som har grundläggande karenstid om sju dagar. Försäkringskassan fastställer sjukförsäkringsavgiften för dem med längre karenstider.)

Reglerna om allmänt högriskskydd inträder vid påföljande sjukdomsfall för en egenföretagare som haft fler än 21 karensdagar under sammanlagt minst fem sjukperioder under en löpande tolvmånadersperiod. Detta skydd gäller endast egenföretagare som har valt sju dagars karens.

Regel för återinsjuknande. Om en egenföretagares sjukperiod börjar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods slut, ska de båda perioderna anses som en sjukperiod vid beräkning av den valda karenstiden.

Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen för nyföretagare
Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd innan företaget startades.

Beräkning av arbetslöshetsersättning för alla företagare
Dagsförtjänsten i arbetslöshetsförsäkringen för företagare baseras på inkomsten som framgår av den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen om det är mer förmånligt.
Detta ger incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre. Förändringen minskar risken att företagaren får lägre dagsförtjänst än om verksamheten hade lagts ner på ett tidigare stadium.

Arbetslöshetsersättning när inga åtgärder vidtas i företaget
Verksamheten behöver som utgångspunkt inte avvecklas för att en företagare ska få a-kassa. Huvudsaken är att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten. En företagare ska kunna göra fler uppehåll i verksamheten, förutsatt att det förflutit minst fem år sedan näringsverksamheten återupptogs av företagaren.

Arbetslöshetsförsäkringen vid företagande som bisyssla
Företagare ges möjligheter att fortsätta att driva företag som bisyssla, dvs. näringsverksamhet som drivs parallellt med en heltidsanställning eller heltidsföretagande, samtidigt som de erhåller arbetslöshetsersättning.

Inkomst av anställning

Startar och driver du ditt företag som ett aktiebolag betraktas din inkomst som ”inkomst av anställning” då du anses som anställd i ditt eget företag.

Din sjukpenninggrundade inkomst blir då vad du faktiskt tar ut i lön. Glöm inte att du själv får betala sjuklön från ditt eget företag till dig själv under de första 14 dagarna.

Lämna en kommentar