Medgivande

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Medgivande

Kontakta Bolagsverket först

Om ditt namnförslag stött på hinder i form av ett liknande företagsnamn, varumärke eller efternamn (släktnamn) kan hindret undanröjas om den som innehar namnet eller varumärket lämnar sitt medgivande till att ditt företagsnamn registreras.

Innan du försöker få ett medgivande är det viktigt att du kontrollerar med din handläggare att du fått information om samtliga hinder som finns mot ditt företagsnamn. Eftersom det kan finnas fler än ett hinder mot att ditt namn kan godkännas bör du vara säker på att du inte lägger ner arbete på att få medgivanden innan du vet från hur många rättighetshavare medgivanden kommer att krävas.

Ett medgivande ska

  • skickas in i original eller vidimerad kopia
  • vara daterat
  • vara undertecknat av rätt person eller företag
  • uttryckligen ange att det medger registrering av ditt företagsnamn
  • uttryckligen ange det sökta företagsnamnet.

Från rätt person eller företag

Tänk på att ett medgivande måste lämnas av innehavaren av det företagsnamn, varumärke eller efternamn som är bedömt som ett hinder. Innehavaren kan vara en person eller ett företag. Det är viktigt att medgivandet är underskrivet av den rätta personen (det rätta företaget). Om ett varumärke är hinder för registrering så ska alltså medgivandet vara från just det företag som är registrerat som varumärkesinnehavare i varumärkesregistret – inte från något annat koncern- bolag eller liknande.

Om den registrerade varumärkesinnehavaren överlåtit varumärket kan ett medgivande undertecknat av den nye innehavaren godtas om en vidimerad kopia på överlåtelseavtalet bifogas. Om inte hela överlåtelseavtalet kan ges in, kan även en bekräftelse på att överlåtelse skett till medgivandelämnaren godtas, om den undertecknats av den registrerade varumärkesinnehavaren.

Undertecknande

Medgivandet ska vara undertecknat av någon som har rätt att göra det, till exempel av en person som har full firmateckningsrätt för det företag som har namnet eller varumärket registrerat. Det betyder att en verkställande direktör som inte har egen fullständig firmateckningsrätt inte kan underteckna ett medgivande. Detta eftersom det inte räknas som en löpande förvaltningsåtgärd att medge registrering av ett företagsnamn. Beroende på vilken firmateckningsbestämmelse företaget har kan det behövas underskrifter från flera personer (vanligtvis två) för att det ska vara en riktig firmateckning i ett sådant här sammanhang.

Svenska företag
För svenska företag kontrollerar Bolagsverket i Näringslivsregistret att medgivandet undertecknats av behörig firmatecknare.

Företag utomlands
Är medgivandet från ett utländskt företag kan det godtas om det

  • är undertecknat av en fysisk person
  • framgår att undertecknandet gjorts för bolagets räkning
  • finns ett namnförtydligande.

Om det finns anledning att kräva att firmateckningsrätten styrks för ett utländskt företag, kan Bolagsverket även begära in registreringsbevis eller fullmakt som visar att den som undertecknat medgivandet har rätt att göra det.

Medgivandet avser släktnamn

Om medgivandet avser ett släktnamn ska samtliga släktnamnsbärare ha undertecknat medgivanden. Om det finns omyndiga barn bland släktnamnsbärarna, ska föräldrarna uttryckligen underteckna medgivande även för deras räkning.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar