Revisorer och lekmannarevisorer

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Revisorerna ska granska årsredovisningen och styrelsens samt VD:s förvaltning. Revisorerna ska vara oberoende av bolagets ledning. Lekmannarevisorer förekommer bara i vissa företag.

Revisorer

Alla aktiebolag ska ha minst en av bolagsstämman utsedd revisor. Om någon annan, t.ex. kommunfullmäktige därutöver ska kunna utse en eller flera revisorer ska detta framgå av bolagsordningen eller av en särskild författning. Endast godkända revisorer, godkända revisorer som avlagt revisors examen, auktoriserade revisorer och (av Revisorsnämnden) registrerade revisionsbolag får revidera aktiebolag.

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till arten och om fånget av aktiebolagets verksamhet fordras för uppdraget. Den som är underårig, i konkurs, har näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, kan inte vara revisor. En revisor får inte ha fått ett förbud att utöva rådgivningsverksamhet enligt lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.

Uppdraget gäller i fyra år

En revisors uppdrag gäller i fyra år. Den närmare innebörden är att uppdraget gäller till slutet av årsstämman under det fjärde året efter valet. Detta innebär att frågan om revisor inte behöver tas upp varje år. Bolagsstämman får besluta om ytterligare perioder på fyra år. Då en revisor avgått, eller om bolagsstämman byter revisor i förtid, får man utse en ny revisor för en kortare tid än fyra år, nämligen för resten av den tidigare revisorns mandattid eller för en hel period på fyra år. Det finns regler som ska till lämpas när en revisor avgår i förtid, se nedan. Bolagsstämman kan utse en eller flera revisors suppleanter.

Till revisor kan även utses ett, av Revisorsnämnden registrerat, revisionsbolag. Har ett revisionsbolag utsetts som revisor ska både detta och den huvudansvariga revisorn anmälas till Bolagsverket för registrering. Då anges också revisionsbolagets organisationsnummer.

Auktoriserade och godkända revisorer ska vara bosatta i Sverige eller i annat land inom EES enligt revisorslagen (2001:883). Dispens från detta krav kan i vissa fall fås av Revisorsnämnden.

Förtida avgång för revisor

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har utsett revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göras till styrelsen. Om en revisor som inte är vald på bolagsstämma vill avgå, ska han anmäla det också till den som har utsett honom. Revisorn ska genast anmäla sin avgång till Bolagsverket. Han ska lämna en kopia av anmälan till bolagets styrelse.

Revisorn ska i anmälan lämna en redogörelse för vad han har utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfattat. Redogörelsen ska ha samma omfattning som en revisionsberättelse.

Vid misstanke om brott

En revisor är skyldig att vidta åtgärder om det kan misstänkas att en styrelseledamot eller VD gjort sig skyldig till brott inom ramen för aktiebolagets verksamhet. Revisorn ska då underrätta styrelsen, avgå samt redogöra för misstanken till en åklagare. Revisorn behöver dock inte avgå om den ekonomiska skadan ersatts, det misstänkta brottet redan polisanmälts eller om det misstänkta brottet är obetydligt.

Även en revisor kan anmäla sin avgång, så kallat eget utträde, se nedan. Reglerna om revisor finns i 9 kap. ABL.

Lekmannarevisorer (allmänna granskare)

En eller flera lekmannarevisorer kan utses vid sidan av aktiebolagets revisorer. Dessa ska granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorer är vanliga i kommunalt ägda bolag. Lekmannarevisorer väljs av bolagsstämman eller på annat sätt enligt bolagsordningen och ska anmälas för registrering till Bolagsverket. Lekmannarevisorernas granskningsrapport ska inte skickas in till Bolagsverket. Reglerna om lekmannarevisorer finns i 10 kap. ABL.

Anmälan om revisorer och lekmannarevisorer

Reglerna om anmälan finns i 1 kap. 10 och 12 §§ ABF. Anmäl gärna via www.verksamt.se, eller använd blanketten Ändringsanmälan, aktiebolag, 817 som finns på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan ska innehålla följande.

  • Aktiebolagets organisationsnummer.
  • Uppgifter om de nyvalda revisorernas, revisors suppleanternas, lekmannarevisorernas och suppleanterna för lekmannarevisorernas fullständiga namn, personnummer och postadress, samt om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist. Om ett av Revisorsnämnden registrerat revisionsbolag valts ska det bolagets organisationsnummer anges samt vilken auktoriserad eller godkänd revisor som är huvudansvarig revisor för revisionen.
  • En försäkran att de nyvalda inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och att revisorerna och lekmannarevisorerna (om sådana ska finnas) uppfyller behörighetskraven i aktiebolagslagen.
  • En försäkran på heder och samvete att de nyvalda revisorerna (och lekmannarevisorerna etc.) har åtagit sig uppdragen.
  • Anmälan ska vara undertecknad av en styrelseledamot, VD eller den som anmälningen gäller.

Bilaga till anmälan
En bestyrkt kopia av protokollet (vanligen ett bolagsstämmoprotokoll) eller annan handling som visar valet av revisor och revisorssuppleant.

Högre krav på revisorn i särskilda fall

Vissa större aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen – då räcker inte en godkänd revisor, se 9 kap. 13 § ABL.

Anmälan om Egen avgång som revisor

Anmäl gärna via www.verksamt.se, eller använd blanketten Egen avgång som revisor, aktiebolag, 851 som finns på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan ska innehålla följande.

  • Aktiebolagets organisationsnummer.
  • En försäkran att en anmälan (ett meddelande) om avgången också har skickats till antingen aktiebolagets styrelse, VD, en firmatecknare eller till aktiebolagets adress och till den som utsett revisorn, om den inte är utsedd på bolagsstämman.
  • Alternativt kan en annan handling som visar avgången läggas till anmälan.
  • En redogörelse för vad revisorerna utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget omfattar.

Tvångslikvidation när revisor saknas

Om aktiebolaget inte på föreskrivet sätt har anmält behörig revisor kan Bolagsverket skicka ett särskilt föreläggande och besluta om likvidation (s.k. tvångslikvidation). Bolagsverket kan även besluta om en särskild avgift i dessa fall. Motsvarande regler gäller när ett bolag saknar styrelse etc.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar