Aktie

En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieinnehavaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning. Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Rösträtt
Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier där A-aktierna berättigar innehavaren till flera röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 (en tiondels så många röster) A-aktie, men även äldre 1/1000 (en tusendels antal röster) inflytandegrader förekommer. Detta tillämpas när de ursprungliga aktieägarna vill behålla makten i företaget, men ändå ta in mera riskkapital. Idag får inga aktier med mindre än en tiondels antal röster utges i Sverige.

Aktieutdelning
Bolagsstyrelsen framför en rekommendation till bolagsstämman om aktieutdelningens storlek, men det slutliga beslutet fattas av aktieägarna med enkel majoritet.

Euroclear Sweden (fd. VPC)
Tidigare representerades alla aktier i börsnoterade företag av fysiska papper. I Sverige är sedan 1990 de flesta aktier digitaliserade och omvandlade till registreringsposter hos Värdepapperscentralen (VPC). VPC lyder under Finansinspektionen och har till huvuduppgift att föra register över vilka personer som äger aktier i vilka företag. Den som vill äga aktier skaffar sig antingen ett värdepapperskonto (VP-konto) eller en aktiedepå i en bank, då banken i sin tur registrerar innehavet hos värdepapperscentralen. Värdepapperscentralen ser sedan till att ägaren får kallelse till bolagsstämma, utdelning på sina aktier, nya aktier vid split, samt överlämnar innehavarens aktier vid tvångsinlösen, till exempel då ett bolag helt köps upp av ett annat. Mindre, icke börsnoterade aktiebolag är dock ej skyldiga att anlita VPC utan kan välja att uppfylla aktiebolagslagens regler genom att notera sina ägares innehav i en aktiebok.

Aktiemarknaden
Om aktiebolaget är noterat på en aktiebörs kan köpare och säljare enkelt handla med varandra. När man köper eller säljer aktier kan man i princip handla med enskilda aktier, men det vanligaste är att köpa eller sälja i form av börsposter, dessa är till exempel 100 eller 200 aktier. 2,2 miljoner svenskar var aktieägare sista december år 2007 om man inte räknar in de som är ägare indirekt genom pensionssystemet eller genom att spara pengar i aktiefonder.

Läs mer om:
Aktieutdelning
Aktieägartillskott
Spara i aktier

Källor
”Frågor och svar”. Värdepapperscentralen.
Aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap. aktiebok 3.
”Svenskarna flyr den skakiga börsen”. Dagens Nyheter.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar