Försäkringsförening

Försäkringsförening är en associationsform inom försäkringsområdet. En försäkringsförening har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna använder föreningens tjänster som försäkringstagare eller som försäkrad.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Regler för ekonomiska föreningar i allmänhet gäller också försäkringsföreningar om inte särskilda regler finns i försäkringsrörelselagen. Skillnaderna jämfört med en ekonomisk förening är bland annat rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning.

Det som idag kallas understödsförening kan bli försäkringsförening genom att till och med utgången av 2014 ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen och sedan registrera sig hos Bolagsverket.
 

Tillstånd från Finansinspektionen

För att få driva verksamhet i en försäkringsförening krävs tillstånd från Finansinspektionen. Ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska göras innan föreningen har bildats. Läs mer om detta på Finansinspektionens webbplats.

När föreningen har fått tillståndet från Finansinspektionen ska medlemmarna anta stadgarna och välja styrelse och revisorer. Föreningen anses då bildad.
 

Verksamhetskapital

En försäkringsförening får inte bildas utan verksamhetskapital. Även andra än medlemmarna får skjuta till kapitalet.
 

Företagsnamn

En försäkringsförenings namn skyddas i hela landet. Föreningens namn ska innehålla ordet försäkringsförening.

En bifirma – ett extra företagsnamn för en del av föreningens verksamhet – får inte innehålla ordet försäkringsförening eller en förkortning av det ordet.
 

Styrelsen

Styrelsen i en försäkringsförening ska bestå av minst tre ledamöter. Den väljs av föreningsstämman. Styrelsesuppleanter kan också väljas, men det är inget krav.

Styrelseledamöterna, suppleanterna eller vd:n ska

  • vara minst 18 år
  • normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
  • inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

En styrelseledamots uppdrag, mandatperiod, gäller för den tid som står i stadgarna. Mandatperioden löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår.

Styrelsen i en försäkringsförening måste utse en verkställande direktör. Styrelsen ska också välja en ordförande om inte något annat är bestämt i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Den verkställande direktören får inte var ordförande.
 

Firmateckning

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. Av anmälan ska det framgå om firman ska tecknas var för sig eller till exempel av två ledamöter i förening (med varandra).

En verkställande direktör har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
 

Bosättningskrav

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatta inom Europeiska samarbetsområdet, EES. Föreningen kan ansöka om dispens från bosättningskravet hos Bolagsverket.

Minst en av de personer som styrelsen har utsett att vara särskilda firma-tecknare ska vara bosatt inom EES. Uppfylls inte det kravet kan föreningen ansöka om dispens hos Bolagsverket.
 

Revisor

En försäkringsförening ska på föreningsstämman välja minst en revisor. I stadgarna kan det bestämmas att en eller flera revisorer, dock inte alla, utses på annat sätt.

Endast den som är auktoriserad revisor och godkänd revisor kan vara revisor i en försäkringsförening. Till revisor kan föreningen utse ett registrerat revisionsbolag.

Minst en av de revisorer som väljs av föreningsstämman ska vara auktoriserad eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.
 

Så registrerar du en försäkringsförening

Anmälan för registrering ska göras senast sex månader efter att föreningen fått tillståndet från Finansinspektionen att driva försäkringsrörelse. När du registrerar försäkringsförening så ska du använda blanketten  Nyregistrering, nr 970 och du måste betala registreringsavgiften.
 

Läs mer om:
Företagsformer
 

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar