Räntefond

En räntefond är en fond som placerar enbart i räntebärande värdepapper såsom obligationer, bostadsobligationer och statsskuldsväxlar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

En obligation är ett räntebärande värdepapper som har en på förhand bestämd räntesats och med en löptid som överstiger ett år vid emissionen (av emittera, detsamma som att ge ut värdepapper). Obligationer ges ut av staten, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut.

Man vet aldrig på förhand hur stor avkastningen blir om man sparar i en räntefond. Avkastningens storlek beror främst på den framtida ränteutvecklingen men naturligtvis också på förvaltarens skicklighet. Andelens värde i en räntefond ändras genom den ränta som värdepapperna ger och de kursvinster (och förluster) som uppkommer när fondförvaltaren köper och säljer värdepapper.

Vid val av räntefonder kan det vara särskilt viktigt att ta hänsyn till avgiften eftersom avkastningen oftast inte skiljer så mycket mellan olika fondbolags fonder av samma typ av räntefonder. Räntefonder brukar indelas i två kategorier: korta och långa.

  • Korta räntefonder kallas även penningmarknadsfonder och placerar enbart i räntebärande värdepapper med en återstående löptid som är mindre än ett år. Fonden placerar vanligtvis i räntebärande värdepapper som är garanterade av staten – t.ex. statsskuldväxlar. En penningmarknadsfond lämpar sig för mer kortsiktiga placeringar eftersom risken för värdeminskning (och möjligheten till ökning) är liten. Orsaken är att fondens värde påverkas relativt lite av ränteförändringar på marknaden. En kort räntefond påminner om ett vanligt sparkonto i bank och lämpar sig för den som inte är särskilt riskbenägen. Avgifter och risknivå är i regel låga. 
     
  • Långa räntefonder kallas även obligationsfonder En lång räntefond – obligationsfond – köper räntebärande värdepapper på obligationsmarknaden med återstående löptider på mer än ett år t.ex. statsobligationer. En ränteförändring får därför en större betydelse för värdet på en obligationsfond. Har man placerat i en lång räntefond och marknadsräntan är sjunkande så får man en bra avkastning eftersom de värdepapper som fonden äger därmed stiger i värde. Eftersom kursen på en obligationsfond kan svänga mer än i en kort räntefond är en obligationsfond lämpad för ett mer långsiktigt sparande. Både avgifter och risknivåer är i regel låga men något högre än för korta räntefonder.
     

Läs mer om:
Fondsparande
Avgifter för fondsparande

Källa 
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar