Periodisering – Interimsposter

Nedan följer några exempel på konteringar av interimsposter, t.ex. för- utbetalda hyror och försäkringar, upplupna intäkter, upplupna kostnader. Använd följande tabell som lathund.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  Debet Kredit
Tillgångar Tillgångsökning Tillgångsminskning
Skulder Skuldminskning Skuldökning
Inkomster Inkomstminskning Inkomstökning
Utgifter Utgiftsökning Utgiftsminskning


Interimsfordringar och interimsskulder

Interimsfordringar

Det finns två typer av interimsfordringar, nämligen

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Förutbetalda kostnader
  Företaget har t.ex. betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott. Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg.
 • Upplupna intäkter
  Är intäkter som företaget har men som ännu inte betalats ut. Exempel på upplupna intäkter är, ränteintäkter, provision och royalty.

Interimsskulder

Det finns två typer av interimsskulder, nämligen

 • Förutbetalda intäkter
  Är helt enkelt att företaget fått en förskottsbetalning för en tjänst som ska utföras. Kan t.ex. vara ett företag som hyr ut lokaler som får hyran betald för ett kvartal i förskott, ett leasingföretag som får leasingavgiften betald kvartalsvis i förskott. Observera att förskottet inte är en intäkt förrän tjänsten utförs utan en skuld till kunden fram till dess.
 • Upplupna kostnader
  Kan betraktas som en skuld till någon. Är kostnader som företaget konsumerat men inte fått någon räkning på. Många upplupna kostnader har med personalen att göra t.ex. upplupna semesterlöner, upplupna lagstadgade sociala avgifter, upplupna semesterlöner. Exempel på andra upplupna kostnader är upplupna räntekostnader, upplupna provisionskostnader, upplupna kostnader för redovisning och bokslut.

Interimsfordringar – bokföringsexempel

Exemplet förutbetald hyra

Ett företag betalar hyran för sina lokaler en gång per kvartal. Från fastighetsbolaget har man fått en hyresräkning för perioden juli – september. Hyreskostnaden är 12 000 kr per månad. Juli månads hyra bokförs som en hyreskostnad, resten är förutbetald hyra.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   36 000,00
5010 Lokalhyra 12 000,00  
1710 Förutbetalda hyreskostnader 24 000,00  

Företaget kostnadsför sedan 12 000 kr i augusti och därefter 12 000 kr i september trots att ingen betalning skett. Konteringen för augusti enligt nedan.

Konto Kontonamn Debet Kredit
5010 Lokalhyra 12 000,00  
1710 Förutbetalda hyreskostnader   12 000,00


Exemplet upplupna intäkter

Ett företag säljer kompletta förpackningslinjer inom livsmedelsindustrin. Om kunden väljer en specifik etiketteringsmaskin erhåller företaget en provision från tillverkaren. Provisionen är på 10 000 kr per maskin och betalas ut vid årsskiftet. Företaget har nu sålt och installerat en komplett förpackningslinje där den specifika etiketteringsmaskinen ingår.

Konto Kontonamn Debet Kredit
3921 Provisionsintäkter   10 000,00
1780 Upplupna avtalsintäkter 10 000,00  

Då tillverkaren betalar ut provisionen vid årsskiftet blir konteringen följande.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 10 000,00  
1780 Upplupna avtalsintäkter   10 000,00


Interimsskulder – bokföringsexempel

Exemplet förutbetalda intäkter

Ett fastighetsbolag tar in hyra kvartalsvis i förskott. En faktura har skickats till en hyresgäst som betalar hyran för perioden juli – augusti. Hyreskostnaden är 12 000 kr per månad. Den del av hyran som avser juli bokförs som hyresintäkt medan resterande del blir en förutbetald hyresinkomst.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 36 000,00  
3911 Hyresintäkter   12 000,00
2971 Förutbetalda
hyresintäkter
  24 000,00

Företaget intäktsför sedan 12 000 kr i augusti och därefter 12 000 kr i sep- tember trots att ingen inbetalning skett (hela betalningen kom ju in före första juli). Konteringen för augusti enligt nedan.

Konto Kontonamn Debet Kredit
3911 Hyresintäkter   12 000,00
2971 Förutbetalda
hyresintäkter
12 000,00  


Exemplet tre frisörer – upplupna kostnader

En frisörssalong har tre anställda. Summan av de tre anställdas lönebesked:

Bruttolön 54 000,00 kr
Skatteavdrag (30%) 16 200,00 kr
Nettolön 37 800,00 kr
Lagstadgade sociala avgifter 17 722,80 kr
Upplupen semesterlön (12%) 6 480,00 kr
Lagstadgade sociala och andra
avgifter på upplupen semesterlön
2 126,74 kr

  

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto   37 800,00
7010 Löner till
kollektivanställda
54 000,00  
2710 Personalens källskatt   16 200,00
7510 Lagstadgade sociala
avgifter
17 722,80  
2731 Avräkning lagstadgade
sociala avgifter
  17 722,80
2920 Upplupna semesterlöner   6 480,00
7090 Förändring semesterlöneskuld 6 480,00  
2940 Upplupna lagstadgade
sociala och andra avgifter
  2 126,74
7519 Sociala avgifter för
semester- och löneskuld
2 126,74  

Under året ökar semesterlöneskulden till de anställda och de lagstadgade sociala avgifterna till staten. Då semesterlönen betalas ut sker det på samma sätt som vid vanlig löneutbetalning och de upplupna kostnaderna bokas bort från respektive konto.
 
Läs mer om:

Inköp
Inköp – från annat land
Försäljning
Moms
Personal
Lite övrigt

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar