Torg- och marknadshandel med kassaregister

Kassaregisterkravet omfattar torg- och marknadshandeln. Försäljning i tillfälligt förhyrda lokaler utgör torg- och marknadshandel. Företag som både har butiksförsäljning och försäljning på exempelvis mässor eller tillfällig försäljning på torg- och marknader ska använda kassaregister även om denna försäljning i sig är av obetydlig omfattning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Från och med 1 maj 2017 ska utländska företag utan fast driftställe också använda kassaregister

Du med utländskt företag som i Sverige säljer varor eller tjänster ska från och med den 1 maj 2017 använda kassaregister i samma utsträckning som svenska företag. Utländska företag ska använda kassaregister som motsvarar svenska bestämmelser.

Du kan som alternativ använda ett utländskt kassaregister som uppfyller likvärdiga krav som Sverige har. Det ska ha prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Anmäl kassaregister

I tjänsten Kassaregister anmäler du kassaregister, ändrar uppgifter och felanmäler kassaregistret.
 

Användning vid besvärliga väderförhållanden

Använder du kassaregister och kontrollenheter i utomhusmiljöer, utsätts de för olika vädersituationer som av naturliga skäl kommer att variera under ett år. Du kan därför komma att bli tvungen att anpassa verksamheten så att kassaregistrets användningsmiljö blir lämplig.
 

När el inte finns eller när det är strömavbrott

Om det inte finns el framdragen på ditt försäljningsställe måste du själv ordna med egen elförsörjning eller använda ett batteridrivet kassaregister.
Om det skulle uppstå ett oväntat strömavbrott och du har ett nätanslutet kassaregister får du fortsätta att sälja utan att registrera försäljningen i ett kassaregister i avvaktan på att strömmen kommer tillbaka.

Du behöver alltså inte ha ett batteridrivet kassaregister som reserv. Däremot måste du dokumentera försäljningen på annat lämpligt sätt. Försäljningen ska dokumenteras i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens normgivning. Det innebär att det är tillräckligt att du antecknar försäljningen i en kassabok eller kassarapport. Du ska i sådana fall inte registrera försäljningen i kassaregistret efteråt. Du kan använda ett kvittoblock för att erbjuda kunden ett kvitto.
 

Elsäkerhet

Ett kassaregister är en elektrisk produkt och för alla elektriska produkter gäller att det är användaren som har ansvaret för att den används på ett sätt som inte riskerar säkerheten för någon person.

Det finns inte några bestämmelser i Skatteverkets föreskrifter som anger att ett kassaregister ska klara olika slag av vädersituationer. Företag som är skyldiga att använda kassaregister måste därför tillse att de använder ett kassaregister som lämpar sig för situationen, alternativt anpassa sin verksamhet så att användningsmiljön blir lämplig. Återförsäljare av kassaregister kan lämna närmare upplysningar om elsäkerhetsfrågor som avser tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter.
 

Ambulerande företag

Bedriver du ett så kallat ambulerade företag (som flyttar verksamheten runt olika platser), och bedömer att du inte kan ha med dig ett kassaregister som uppfyller kraven vid försäljningen kan du istället skriva en kontantfaktura till varje kund.

Ambulerande företag bedriver du som har en verksamhet där du åker ut till kunden för att sälja varor eller tjänster, exempelvis veterinärer och massörer.
 

Adress på kassakvitto

Ett kassakvitto måste innehålla vissa uppgifter. En sådan uppgift är adressen där du driver din verksamhet. Det är vanligt bland företag i torg- och marknadshandeln att det inte finns en verksamhetslokal där försäljningen bedrivs. Då får du ange en annan adress där du har din verksamhet. Det kan vara din hemadress eller boxadress (registreringsadress).
 

Obemannad försäljning

Obemannad försäljning, till exempel gårdsförsäljning som är obemannad, omfattas inte av kassaregisterkravet. Det gäller oavsett omfattningen på den försäljningen. Obemannad försäljning ska därför inte räknas med när man bedömer om annan kontant försäljning i verksamheten (exempelvis försäljning på torg) omfattas av reglerna om kassaregisterkrav.
 

Försäljning på torg, marknader, tillfälliga lokaler och mässor

Torg- och marknadshandel är försäljning som sker på gator, torg, marknader, loppmarknader, mässor, idrottsgalor, festivaler, tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande.

Har du både butiksförsäljning och försäljning på torg- och marknader ska du använda kassaregister på båda ställena även om försäljningen på torget är mindre än fyra prisbasbelopp. Detta beror på att gränsbeloppet på fyra prisbasbelopp ska räknas för hela företagets verksamhet och på att torgförsäljningen normalt inte anses vara en självständig verksamhet inom företaget.
 

Källa:  Skatteverket 2018
 

Läs mer om:

Så här anmäler du kassaregister
Så här använder du kassaregister
Undantag från krav på kassaregister
Tillsyns- och kontrollbesök kassaregister

Lämna en kommentar