Avskrivning av konkurs

En konkurs kan avslutas på två sätt. Det ena sättet är när tingsrätten fastställer hur utdelningen ska ske i konkursen. Det andra är att tingsrätten beslutar om avskrivning av konkursen och att detta beslut vunnit laga kraft (sker tre veckor efter beslutet om det inte överklagats).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om konkursförvaltaren i sin utredning finner att konkursboets tillgångar inte räcker till att betala konkurskostnaderna anmäler han detta till tingsrätten. Tingsrätten skall då besluta om avskrivning av konkursen. Sker detta blir det ingen utdelning till någon fordringsägare.

Innan tingsrätten fattar beslutet om att avskriva konkursen ska i normalfallet gäldenären ha beedigat bouppteckningen, d.v.s. gått ed på att det som står där är riktigt, och att konkursförvaltaren har lämnat in sin förvaltarberättelse. Har tingsrätten tidigare beslutat om bevakningsförfarande får inte konkursen avskrivas förrän efter bevakningstidens utgång.

Är det en konkurs utan bevakning måste konkursförvaltaren kontakta samtliga kända borgenärer så att de är införstådda med att han tänker lämna in en anmälan till tingsrätten att en avskrivning bör ske. I vissa fall kan en avskrivning initieras av tingsrätten, dock efter att konkursförvaltaren hörts, för att kostnaderna för konkursen ska begränsas.

Kan inte kostnaderna för konkursen täckas på något annat sätt är det staten som går in och betalar. Ibland kan det vara på det viset att konkursboets tillgångar räcker till en del av konkurskostnaden eller till allt fram till avskrivningsförfarandet. Skulle ett mindre överskott uppkomma skall konkursförvaltaren, efter att inhämtat tillsynsmyndighetens godkännande, i första hand överlämna det beloppet till den bäst berättigade borgenären och i andra hand överlämna dem till gäldenären.

När tingsrätten fattar beslut om att en konkurs ska avskrivas fattar den också beslut om vilket arvode och kostnadsersättning som konkursförvaltaren ska få.

Läs mer om:

Konkursbeslutet
Konkursförfarandet
Näringsförbud
Tillgångar & Skulder
Förmånsrätt
Statlig lönegaranti
Utdelningsförfarandet
Preskription
Tillsyn & Överklagan

Lämna en kommentar