Utdelningsförfarandet

Utdelningsförfarandet inleds med att förvaltaren lämnar in sitt utdelningsförslag till tingsrätten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I utdelningsförslaget skall konkursförvaltaren ha beaktat alla fordringar och förmånsrätter som

  • dittills har bevakats eller efterbevakats i konkursen
     
  • eller, när bevakning inte har behövts, de fordringar och förmånsrätter som dittills har gjorts gällande eller annars är kända för förvaltaren

Förslaget ska för varje borgenär ange

  1. beloppet av hans fordran med den ränta varpå utdelningen skall beräknas,
  2. den förmånsrätt som följer med fordringen
  3. den utdelning som belöper på fordringen
  4. om det föreligger något hinder mot att borgenär får lyfta utdelning
  5. om förskott har betalats

Samtidigt som konkursförvaltaren lämnar in utdelningsförslaget med bifogad förvaltningsredogörelse och kopia av slutredovisning till tingsrätten ska även tillsynsmyndigheten (Kronofogdemyndigheten) ha samma dokument. Tillsynsmyndigheten ska granska dessa och avge ett utlåtande till tingsrätten.

När utlåtandet kommit in till tingsrätten utfärdar den en kungörelse som annonseras i PoIT och den eller de ortstidningar som rätten bestämt. I den här kungörelsen uppmanas bl.a. borgenärerna att göra invändningar hos tingsrätten som handhar konkursen om de anser utdelningsförslaget är behäftat med fel enligt deras mening att se på saken. En invändning måste ha kommit in före det datum som rätten bestämt.

Därefter prövar tingsrätten utdelningsförslaget. Finner rätten ingen anledning till att ändra konkursförvaltarens utdelningsförslag fastställs utdelningen. Om det på grund av inkomna invändningar, som rätten finner bör beaktas, låter man oftast förvaltaren arbeta om förslaget med de ändringar som rätten begärt ska ändras.

Under konkursprocessen ska förvaltaren ha som mål att betala ut förskott till borgenärer som kommer i fråga för utdelning. En borgenär kan också begära förskottsbetalning.

I och med att tingsrätten fastställer utdelningen anses konkursen vara avslutad. Även om utdelningsförslaget överklagas anses konkursen avslutad.

Ibland upptäcks det efter konkursen att gäldenären haft tillgångar som inte redovisats. I sådana fall ska efterutdelning ske. För det mesta kan man då följa den tidigare fastställda utdelningen och ett förslag på efterutdelning behöver inte upprättas.

Läs mer om:

Konkursbeslutet
Konkursförfarandet
Näringsförbud
Tillgångar & Skulder
Förmånsrätt
Statlig lönegaranti
Avskrivning av konkurs
Preskription
Tillsyn & Överklagan

Lämna en kommentar