Näringsförbud

När en fysisk person går i personlig konkurs, har t.ex. haft en enskild firma, inträder automatiskt ett verkande näringsförbud under hela den tid som konkursen pågår. Detta är ett legalt förbud att driva näringsverksamhet under en konkurs och någon dispens medges inte (Konkurslagen).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns också ett särskilt förbud mot att driva näringsverksamhet som grundas på brottslig handling (Lag om näringsförbud).

Så här formuleras det i Konkurslagen, 6 kap 1 §:

1 §En gäldenär som är en fysisk person får inte under konkursen driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Verksamhet som innebär utövning av rättighet som avses i 2 kap. 1 § regeringsformen eller 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § eller 13 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen eller 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2 eller 8 § eller 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen omfattas dock inte av förbudet. Inte heller omfattas jordbruksverksamhet.

Om näringsförbud efter särskild prövning finns det bestämmelser i lagen (2014:836) om näringsförbud.Lag (2014:841).

Observera att exempelvis jordbruksverksamhet är undantaget näringsförbud. Innebörden av näringsförbudet är att personen inte får bedriva bokföringspliktig verksamhet så länge konkursen pågår.

I samband med en konkurs ska konkursförvaltaren efterforska om gäldenären på något sätt kan misstänkas för att ha handlat på ett sådant sätt att lagen om näringsförbud kan vara tillämplig. Upptäcker förvaltaren detta ska han meddela en allmän åklagare.

Lagen om näringsförbud

Så här inleds Lagen om näringsförbud. Tänk på att lagen inte enbart behandlar vad som händer vid en konkurs.

Inledande bestämmelse

1 §Genom ett beslut om näringsförbud enligt denna lag meddelas en näringsidkare under viss tid begränsningar i rätten att bedriva eller ta del i näringsverksamhet.

Personer som får meddelas näringsförbud

Personer som bedriver enskild näringsverksamhet

2 §Bestämmelserna i 4–9 §§ ska tillämpas på enskilda näringsidkare och på dem som utåt har framträtt som ansvariga för en enskild näringsverksamhet.

Personer med anknytning till juridiska personer

3 §Bestämmelserna i 4–9 §§ ska tillämpas på dem som faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksamhet som en juridisk person har bedrivit.
Bestämmelserna i 4–9 §§ ska alltid tillämpas på följande befattningshavare:
1. i kommanditbolag: komplementär,
2. i andra handelsbolag: bolagsman,
3. i aktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,
4. i sparbanker, ekonomiska föreningar och försäkringsföreningar: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,
5. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige: företagsledare,
6. i europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,
7. i utländska filialer som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.: verkställande direktör och vice verkställande direktör, och
8. i stiftelser som omfattas av 2 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078): ledamot och suppleant i styrelsen samt, när en stiftelse har anknuten förvaltning, sådana befattningshavare hos förvaltaren som anges i detta stycke.

Förutsättningarna för näringsförbud

Näringsförbud på grund av brott

4 §Den som har grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och därvid har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa, ska meddelas näringsförbud, om ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt.

Näringsförbud i samband med konkurs

5 §Den som har agerat grovt otillbörligt mot borgenärer eller på annat sätt har grovt åsidosatt sina skyldigheter i samband med att en näringsverksamhet har försatts i konkurs, ska meddelas näringsförbud, om ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt.

Näringsförbud enligt första stycket får meddelas endast den som ingick i den i 2 eller 3 § angivna personkretsen vid tiden för konkursbeslutet eller någon gång under den tolvmånadersperiod som föregick beslutet.

Det vi beskrivit ovan gäller en fysisk person. Men vad händer om företaget som går i konkurs är en juridisk person? Jo, fysiska personer som på olika sätt ”ingått” i den juridiska firman kan dömas till näringsförbud.

Enligt 3 § får, under de förutsättningar som anges i 4-9 §§, näringsförbud meddelas, se ovan.

Ovanstående gäller även den som faktiskt utövat ledningen av en närings- verksamhet och den som framträtt som ansvarig för en enskild näringsverk- samhet d.v.s. ett bulvanförhållande har funnits.

Näringsförbud meddelas för en viss tid. Lägsta tiden är tre år och högsta är tio år.

Näringsförbudets innebörd

Den som har näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,
3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,
4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,
5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för
– ett aktiebolag,
– en ekonomisk förening,
– en sparbank,
– ett ömsesidigt försäkringsbolag,
– en försäkringsförening,
– en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,
– en pensionsstiftelse, eller
– en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet,
6. vara ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,
7. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i
– ett aktiebolag,
– en ekonomisk förening,
– ett ömsesidigt försäkringsbolag,
– ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,
– en sparbank,
– en medlemsbank, eller
– en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. vara företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller föreståndare enligt 2 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m.,
9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person som anges i 3–5 eller vara firmatecknare för ett utländskt bankföretags filial,
10. äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent,
11. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 3–5,
12. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående till honom eller henne eller där en närstående har en sådan ställning som anges i 3 §, eller
13. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i den näringsverksamhet där han eller hon har åsidosatt sina skyldigheter.

Läs mer om:

Konkursbeslutet
Konkursförfarandet
Tillgångar & Skulder
Förmånsrätt
Statlig lönegaranti
Avskrivning av konkurs
Utdelningsförfarandet
Preskription
Tillsyn & Överklagan

Lämna en kommentar