Tillsyn & Överklagan

Det är Kronofogdemyndigheten som är tillsynsmyndighet i konkurser. Hos myndigheten finns en särskild enhet för detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I dagligt tal brukar den kort och gott kallas ”Tillsynen”. Uppgiften för dem är enligt 7 kap. 27 och 28 §§ Konkurslagen följande:

”Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med denna lag och andra författningar. Den skall då särskilt se till att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. Myndigheten får, när den finner det lämpligt, inventera konkursboets kassa och övriga tillgångar samt begära redovisning av förvaltaren. Om särskilda omständigheter motiverar det, får myndigheten utse en eller flera revisorer för granskning av boets räkenskaper och förvaltningen i övrigt.”

”Tillsynsmyndigheten skall ha tillgång till det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att på begäran lämna upplysningar om boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän eller gäldenären.”

Det är viktigt att veta att konkursförvaltaren är helt självständig i sin förvaltning. Tillsynen riktar sin övervakning mot förvaltaren och dennes verksamhet. Om tillsynen anser att en förvaltare handlägger ett ärende dåligt eller felaktigt kan de hos tingsrätten begära att förvaltaren ska avsättas och någon annan träda in i stället. De kan också rikta kritik mot konkursförvaltarens arvode.

Då konkursförvaltaren är färdig med sitt uppdrag lämnar han in en slut- redovisning till tillsynsmyndigheten och tingsrätten. Detta görs i samband med utdelningsförslaget om något sådant är aktuellt. Slutredovisningen beskriver hur konkursboets slutliga ställning har uppkommit medan utdelningsförslaget visar på hur behållningen i boet ska fördelas. Om en tvist uppkommer när det gäller utdelningsförslaget så förs den tvisten mellan borgenärerna. När det gäller förvaltarens slutredovisning får den klandras av tillsynsmyndigheten, gäldenären och en borgenär vars rätt kan vara beroende av slutredovisningen.

Den som vill klandra slutredovisningen måste väcka talan genom stämning. Stämningsansökan riktas mot konkursförvaltaren och lämnas in till samma tingsrätt som handlagt konkursen. Detta måste ske inom tre månader. Om utdelning skett har en kungörelse gjorts i tidningar och i denna kungörelse står sista dagen för när en talan senast kan väckas. Den dagen ska bestämmas till tre månader efter det att kungörelsen antas blivit publicerad i PoIT.

Läs mer om:

Konkursbeslutet
Konkursförfarandet
Näringsförbud
Tillgångar & Skulder
Förmånsrätt
Statlig lönegaranti
Avskrivning av konkurs
Utdelningsförfarandet
Preskription

Lämna en kommentar