Tillsyn & Överklagan

Det är Kronofogdemyndigheten som är tillsynsmyndighet i konkurser. Hos myndigheten finns en särskild enhet för detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I dagligt tal brukar den kort och gott kallas ”Tillsynen”. Uppgiften för dem är enligt 7 kap. 27 och 28 §§ Konkurslagen följande:

”Tillsynsmyndigheten skall övervaka att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med denna lag och andra författningar. Den skall då särskilt se till att avvecklingen av konkursen inte fördröjs i onödan. Myndigheten får, när den finner det lämpligt, inventera konkursboets kassa och övriga tillgångar samt begära redovisning av förvaltaren. Om särskilda omständigheter motiverar det, får myndigheten utse en eller flera revisorer för granskning av boets räkenskaper och förvaltningen i övrigt.”

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

”Tillsynsmyndigheten skall ha tillgång till det räkenskapsmaterial och de andra handlingar som rör boet.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att på begäran lämna upplysningar om boet och dess förvaltning till rätten, borgenärer, granskningsmän eller gäldenären.”

Det är viktigt att veta att konkursförvaltaren är helt självständig i sin förvaltning. Tillsynen riktar sin övervakning mot förvaltaren och dennes verksamhet. Om tillsynen anser att en förvaltare handlägger ett ärende dåligt eller felaktigt kan de hos tingsrätten begära att förvaltaren ska avsättas och någon annan träda in i stället. De kan också rikta kritik mot konkursförvaltarens arvode.

Då konkursförvaltaren är färdig med sitt uppdrag lämnar han in en slut- redovisning till tillsynsmyndigheten och tingsrätten. Detta görs i samband med utdelningsförslaget om något sådant är aktuellt. Slutredovisningen beskriver hur konkursboets slutliga ställning har uppkommit medan utdelningsförslaget visar på hur behållningen i boet ska fördelas. Om en tvist uppkommer när det gäller utdelningsförslaget så förs den tvisten mellan borgenärerna. När det gäller förvaltarens slutredovisning får den klandras av tillsynsmyndigheten, gäldenären och en borgenär vars rätt kan vara beroende av slutredovisningen.

Den som vill klandra slutredovisningen måste väcka talan genom stämning. Stämningsansökan riktas mot konkursförvaltaren och lämnas in till samma tingsrätt som handlagt konkursen. Detta måste ske inom tre månader. Om utdelning skett har en kungörelse gjorts i tidningar och i denna kungörelse står sista dagen för när en talan senast kan väckas. Den dagen ska bestämmas till tre månader efter det att kungörelsen antas blivit publicerad i PoIT.

Läs mer om:

Konkursbeslutet
Konkursförfarandet
Näringsförbud
Tillgångar & Skulder
Förmånsrätt
Statlig lönegaranti
Avskrivning av konkurs
Utdelningsförfarandet
Preskription

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar