Konkursbeslutet

Det som inleder ett konkursförfarande är själva konkursbeslutet som fattas av tingsrätten. En ansökan om konkurs görs skriftligen till tingsrätten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Den tingsrätt som ska behandla konkursansökan är

 • För privatpersoner ges ansökan in till tingsrätten på den ort där gäldenären (den som begärs i konkurs) bor.
   
 • För aktiebolag och andra juridiska personer (det företag som begärs i konkurs) ges ansökan in till tingsrätten på den ort där styrelsen har sitt säte.
   
 • För handelsbolag och kommanditbolag som begärs i konkurs så görs det till tingsrätten där företaget har sin förvaltning.
   
 • Där inte en känd hemvist för företaget finns i Sverige kan en konkursansökan ges in till den tingsrätt där gäldenären har egendom eller där skulden som ligger till grund för ansökan har uppkommit.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. Är sökanden en juridisk person ska ett registreringsbevis bifogas som visar att den som undertecknat ansökan är behörig att teckna firman. Registreringsbeviset får inte vara äldre än en månad.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Följande ska finnas med vid egen ansökan respektive ansökan riktad mot annan.

Egen ansökan:

 • Ansökan om att bli försatt i konkurs.
   
 • För fysisk person bifogas ett hemortsbevis och för en juridisk firma ett registreringsbevis som ej är äldre än en månad.
   
 • En förteckning över tillgångar och skulder.

Ansökan riktad mot annan:

 • En mindre ansökningsavgift betalas (kontakta tingsrätten för kunskap om ansökningsavgiftens storlek). Skriv på inbetalningstalongen personnummer eller organisationsnummer på gäldenären (den som söks i konkurs).
   
 • Ansökan ska innehålla uppgift om det som yrkas (att gäldenären ska sättas i konkurs) och vad som ligger till grund för yrkandet – bevis på fordran, andra handlingar som styrker yrkandet. I ansökan ska också fullständiga uppgifter finnas om både sökandens och gäldenärens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon. Om ett ombud användes ska dennes namn, adress och telefon finnas med.
   
 • Om ansökan riktas mot en fysisk person (gäldenären) ska ett aktuellt hemortsbevis bifogas. Hemortsbeviset skaffas genom skatteverket.
   
 • Är gäldenären en juridisk person ska ett registreringsbevis bifogas. Detta får inte vara äldre än en månad.

Om ansökan är inlämnad av gäldenären bifalles den normalt direkt. Är ansökan inlämnad av en borgenär bestämmer tingsrätten en tid för att en förhandling ska ske för att pröva ansökan. Normalt ska förhandlingen ske inom två veckor. Gäldenären meddelas om att en borgenär sökt honom i konkurs. Om gäldenären medger borgenärens konkursansökan (anser ansökan berättigad) före förhandlingen, fattar tingsrätten normalt ett konkursbeslut direkt och förhandlingen ställs in.

Vid en förhandling möts parterna och utifrån de fakta som framkommer fattar tingsrätten sitt beslut. Det som kan hindra en konkurs är att gäldenären kan visa på att han inte är på obestånd. Betalar gäldenären konkursfordringen till borgenären och denne accepterar betalningen blir det ingen konkurs. Flera omständigheter kan också utgöra konkurshinder, t.ex. att en företags- rekonstruktion är påbörjad, att gäldenären kan lämna betryggande pant eller någon annan säkerhet.

Ett konkursbeslut går i verkställande direkt. När tingsrätten meddelat sitt beslut (att personen eller företaget sats i konkurs) måste följande åtgärder utföras av rätten:

 • Tid för edgångssammanträde bestäms. Normalt en till två månader efter konkursbeslutet.
   
 • Utse konkursförvaltare.
   
 • Kungöra konkursbeslutet genom att annonsera beslutet i PoIT (Post och Inrikes Tidningar) och lokalpress.

Tingsrätten kan också besluta att ett bevakningsförfarande ska äga rum. Detta innebär att borgenärerna måste bevaka sina fordringar hos tingsrätten d.v.s. anmäla sina fordringar till tingsrätten. Det är vanligt med ett bevaknings- förfarande i en konkurs där väldigt många fordringsägare är inblandade. Att ett bevakningsförfarande gäller kungörs (annonseras) i vissa dagstidningar och där står bl.a. när bevakningarna senast måste vara gjorda (anmälda). De borgenärer som konkursförvaltaren känner till får en underrättelse om saken.

Läs mer om:

Konkursförfarandet
Näringsförbud
Tillgångar & Skulder
Förmånsrätt
Statlig lönegaranti
Avskrivning av konkurs
Utdelningsförfarandet
Preskription
Tillsyn & Överklagan

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar