Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar är en placeringsform för såväl företag som privatpersoner, där placeringen skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning. Historiskt har denna placeringsform varit fördelaktig för placeringar med en god avkastning då ingen kapitalvinstbeskattning föreligger vid ett inlösen (återköp) av innehavet. En kapitalförsäkring har ett mycket begränsat försäkringsinslag, vilket gör att dess syfte är nästan enbart som "skal" för finansiella placeringar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skatten på en kapitalförsäkring räknas i stället som en schablonmässig avkastningsskatt, 27 % av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Det belopp som beräkningen sker på är försäkringens värde 1 januari. Detta kommer att förändras från och med den 1 januari 2012 i och med det nya investeringssparkontot. Den nya lagen kommer även att förändra beskattningen så att statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret blir basen för kapitalunderlaget.. Summan av dessa två belopp multipliceras med 30 % (en höjning från tidigare 27%) och resultatet blir den schablonmässiga avkastningsskatten.[1]

Genom detta har många placerare sett en möjlighet att få ner skatten på sina kapitalvinster, eftersom skatten blir låg – den skatt som togs ut i början av år 2011 blev 0,75% (2,77% x 27%). Året innan var den 0,86% och i januari 2009 togs 1,05% ut som schablonmässig avkastningsskatt. Till detta tillkommer bankens eller försäkringsbolagets avgifter. Vissa banker och försäkringsbolag erbjuder dock kapitalförsäkringen helt utan värdebaserade avgifter, de räknar istället med att tjäna pengar på transaktionsavgifter på de affärer du gör inom ramen för försäkringen.

Kapitalförsäkringar brukar av detta skäl vara attraktiva i tider av börsuppgång. De är dock mindre attraktiva under börsfall, eftersom förlusterna inte är avdragsgilla och försäkringsbolagets kostnader liksom avkastningsskatten kvarstår. Ny lagstiftning, från och med 2008, har stoppat den tidigare möjligheten att dra av förlusten genom att sälja försäkringen.[2]
 

Investeringssparkontot

Finansdepartementet har utrett kapitalförsäkringens framtid i samband med att man arbetat fram ett förslag till ett nytt investeringssparkonto som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. En lagrådsremiss om kontot lades fram den 16 maj 2011 [3]. Förslaget innebär bland annat att schablonskatten för kapitalförsäkring höjs till samma nivå som den som föreslås för investeringssparkontot. Man undanröjer också möjligheten att skatteplanera kring årsskiftet. Förslaget kritiserades hårt av många remissinstanser, bl.a. då man ansåg att schablon-skatten höjdes för mycket.
 

Definition

I inkomstskattelagen sägs att ”Med kapitalförsäkring avses en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Också en försäkring som uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring anses som en kapitalförsäkring om så bestämts när avtalet ingicks.”
 

Noter

  1.  FinansdepartementetFinansdepartementet (2011-09-10). ”Regeringen sänker skatten i nytt förslag om investeringssparkonto”. Pressmeddelande. Läst 2011-09-10.
  2.  ”Skattenyheter 3/08 den 29 januari 2008”. Skatteverket. Läst 23 december 2008. ”För att skapa neutralitet mellan återköp och andra avyttringar har reglerna för avyttring av kapitalförsäkringar ändrats så att en kapitalvinst är skattefri och en kapitalförlust inte får dras av även då avyttring sker till någon annan än försäkringsgivaren.”
  3.  url = https://www.regeringen.se/sb/d/14761/a/168570 Förslag om investeringssparkonto
     

Läs mer om:
Pensionsförsäkring
Privat pensionsförsäkring
Tjänstepensionsförsäkring
Flytta din privata pensionsförsäkring

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar