Projekt

Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Det latinska ordet för projekt projicere betyder egentligen utkast och betydde ursprungligen en plan. Från mitten av 1900-talet har ordets betydelse förskjutits till att förutom planeringen också avse genomförandet av planen.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Definitioner

En formell definitionen på projekt från branschorganisationen Project Management Institute är: En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst.[1]

Det finns många olika definitioner av projekt i litteraturen, ofta uppsatta som punktlistor eller bokstavkombinationer, några kriterier är:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Projekt har ett bestämt mål.[2] Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny produkt för ett företag, ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsändring eller en tjänst.
 • Projekt har en viss varaktighet med en start och ett slut.[2]
 • Projekt kombinerar ofta olika avdelningar i en organisation och olika professioner.[2]
 • Projekt är i typfallet engångsföreteelser.[2] Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på.
 • Projekt har specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse.[2]
   

Historik

Projektet var från början ett sätt att hantera extraordinära uppgifter i organisationer, det vill säga uppgifter som var av engångskaraktär och som den vanliga linjeorganisationen inte var utformad att klara av. Projektformen har därför ibland också kommit att betraktas som motsatsen till regelstyrda byråkratier och standardiserad massproduktion.

Precis som det finns en omfattande teoribildning och metodapparat när det gäller att utforma effektiva industriella produktionssystem, så finns det också en omfattande kunskapsbas när det gäller hur man skapar, planerar, genomför och levererar projekt. Även om ansatser till en särskild lära om projektstyrning fanns redan under 1900-talets första hälft, så var det först i och med andra världskrigets rustningar som man började se tillfälliga engångsuppgifter som ett avgränsat kunskapsområde. Genombrottet för projektstyrning kom i och med det så kallade Polaris-projektet under senare hälften av 1950-talet, då den amerikanska flottan genom användande av modern operationsanalys lyckades förkorta utvecklingstiden för ett missilsystem med flera år. Efter detta blev metoderna för projektstyrning oerhört populära även inom civila samhällssektorer, och projektet som organisationsform blev allt vanligare i västvärlden.

Förutom de ursprungliga tillämpningarna inom produktutveckling och byggnation har projektformen spridit sig till förändringsarbete, systemutveckling, strategisk ledning mm, och många företag bedriver stora delar av sin verksamhet inom ramen för olika projekt. De ansvariga för projektens genomförande, det vill säga projektledarna, har blivit en egen yrkeskår med egna organisationer, universitetsexamina, certifieringsinstitut, metodstandards och mötesfora. Forskning om projektstyrning bedrivs på många ledande universitet och tekniska högskolor världen runt (inte minst i Sverige), och det finns internationella forskarnätverk och akademiska specialtidskrifter på området.

Den tidiga metodutvecklingen inom projektstyrning rörde sig främst om planeringen av projekten, det vill säga hur att bryta ned projektuppgiften i hanterliga delar för att sedan inordna dessa i detaljerade tidsplaner. Från 1910-talets enkla Gantt-schema har denna utveckling blivit alltmer matematiskt avancerad, och flertalet metoder finns nu tillgängliga i lätthanterade datorprogram.

Redan i slutet av 1950-talet blev det även tydligt att projektledning inte bara handlade om effektiv aktivitetsplanering; projektet var en högst speciell ledarutmaning och förhållandet till omgivande organisatoriska strukturer ofta problematiskt. Med inspiration från teorier om ledarskap, gruppdynamik, beslutsfattande, organisationsdesign och pedagogik har det växt fram en omfattande kunskap kring hur projektorganisationer fungerar.

Sedan början av 1990-talet har allt fler organisationer blivit projektbaserade, det vill säga att projektet blivit den vardagliga organisationsformen snarare än ett enstaka undantag. Inom branscher som telekom, bioteknik, konsultverksamhet och även viss myndighetsutövning har projektorganisering blivit standard. I många fall arbetar majoriteten av de anställda i dessa organisationer dagligen i projekt, med leveransprojekt, utvecklingsprojekt och förändringsprojekt. Läran om projektstyrning är läran om att styra enskilda projekt. Läran om organisationers projektmognad är hur företag och organisationer skall styra och organisera alla sina projekt på övergripande nivå.
 

Strukturering av projekt

 • mål – resultatet av ett projekt som klart definierat mål
 • syfte – varför projektet skall nå målet
 • medel/metod – hur projektet skall nå målet
   

Ett projekt har

 • uppdragsgivare/beställare
 • särskilt rekryterad personal
 • projektchef, projektledare, projektadministratör
 • aktiviteter
 • en start och ett slut
 • egen budget
 • milstolpar,grindar

Noter

 1.  A guide to the project management body of knowledge, third edition, PMI 2004
 2.  [a b c d e] Larson & Gray (2011), s. 5

Litteratur

 • Larson, Erik W.; Gray Clifford F. (2011) (på eng). Project management: the managerial process. The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences (utgåva 5. ed., McGraw-Hill international ed.). New York: McGraw-Hill. Libris 12059189. ISBN 978-0-07-128929-0

Läs mer om:
Projektledning
Projektledare
Projektstyrningsmodell
PROPS
Praktisk Projektstyrning
Portföljstyrning
Projektering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar