Traditionsprincipen

Traditionsprincipen, är en princip som tillämpas vid till exempel köp eller pantsättning av fysiskt objekt. Redan avtalet om köp eller pantsättning grundar rättigheter och skyldigheter mellan avtalsparterna. För att köpet eller pantsättningen ska skyddas sakrättsligt måste föremålet överlämnas och mottas av köparen eller panthavaren. Detta betecknas att föremålet traderas eller att tradition har skett. Genom traditionen skyddas köparen mot säljarens borgenärer eller panthavaren mot pantsättarens borgenärer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Köp som sker utan tradition (när egendomen förblir hos säljaren) kan i vissa fall bli giltiga mot säljarens borgenärer. Dessa fall regleras i Sverige i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva eller när det gäller konsumentköp i konsumentköplagen.

Den 14 mars 2013 beslutade regeringen att tillsätta en utredning angående traditionsprincipens eventuella avskaffande till förmån för avtalsprincipen.

Tradition (juridik)
Tradition är en juridisk term för överlämnande. Den används främst för att beskriva att saken fysiskt har överlämnats (traderats) till annan part.

Läs mer om:
Besittning
Besittningsskydd
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar