Affärsänglar

Vi tackar för följande material som vi har fått från Peter Tovman, författare till boken "Finansiering, En handbok i hur du finansierar ditt företag - från start till notering". Du kan beställa den från Björn Lundén information. Nederst på sidan kan du läsa mer om vad boken innehåller.  

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Affärsänglar

En affärsängel är en privatperson som direkt eller via ett företag investerar i företag. Affärsängeln investerar egna pengar. Det kan t ex vara en person som sålt sitt företag och nu vill investera delar av kapitalet i företaget, men affärsängeln kan även ha en bakgrund som vd eller chef på ett företag och därigenom skaffat sig en grundplåt att investera.
 

Varför en affärsängel?

Vilka är argumenten för dig som företagare att släppa in en affärsängel i företaget? Låt mig här peka på fyra argument:

 • Du får in kapital i företaget.
 • Affärsängeln kan ha ett nätverk som kan vara av värde, t ex på kundsidan.
 • Affärsängeln kan vara ett etablerat namn, vilket kan öppna dörrar på olika håll, t ex hos leverantörer, kunder och banker.
 • Du kan få en värdefull rådgivare i affärsängeln.

Somliga affärsänglar är passiva delägare, dvs de satsar enbart pengar och så är det bra med det. Andra vill vara aktiva i företaget genom en styrelsepost, via Advisory Board eller utan någon formell roll.

Det finns ett antal saker som du bör vara observant på när det gäller affärsänglar. Möjligen ägnar jag för stor del av kapitlet åt detta, men detta förtar inte nyttan med affärsänglar. Jag vill bara poängtera hur viktigt det är att du agerar rätt i dina samtal med potentiella affärsänglar och vid avtal om samarbete.
 

Avtalet

Om du tar in en affärsängel i ditt företag bör du lägga ner stor omsorg och energi på att få till ett avtal med affärsängeln som gör att du inte begränsar din framtida handlingsfrihet. Fungerar inte relationerna mellan dig och affärsängeln, och det finns ett avtal mellan er som låser din handlingsfrihet med företaget, har du ett allvarligt problem.

Här tar jag upp några av de punkter du bör fundera över inför avtalsförhandlingen med affärsängeln. I kapitlet Riskkapitalföretag återkommer vi till avtalsförhandlingen. I bilaga till boken finns ytterligare aspekter på avtal med affärsänglar – och riskkapitalföretag. Du bör definitivt rådgöra med en jurist innan du slutgiltigt utformar de avtal som krävs.

 • Utköp eller riktat återköp
  I avtalet bör finnas ett villkor om att affärsängeln kan lösas ut. Formellt kan det ske på två sätt: Antingen köper du affärsängelns aktier, det blir då ett utköp, eller så köper ditt företag affärsängelns aktier genom ett riktat återköp. Vilken väg du ska välja och hanteringen av det praktiska bör du rådgöra med företagets revisor om. Det viktiga nu är att i avtalet få in villkor om utköp eller återköp. När det gäller värderingen av aktierna, dvs vilket pris du eller ditt företag ska betala vid återköp/utköp, finns olika modeller. Ta upp den frågan med din redovisningskonsult, revisor eller jurist.
   
 • Aktiv medverkan
  Om affärsängeln ska vara aktiv i företaget kan man reglera detta. Det kan exempelvis vara att affärsängeln ska medverka till att vissa definierade affärer genomförs. Man kan också skriva in att affärsängeln ska medverka i styrelsen eller Advisory Board. Det viktiga är dock att ni skriver in villkoret om den aktiva medverkan i avtalet och på vilket sätt medverkan kan ske. Om sedan Affärsängeln inte medverkar kan du ta upp detta som en del i en förhandling om och när du vill att affärsängeln ska lämna företaget – denne har ju inte uppfyllt vad som utlovats. Dessutom kan man koppla värderingen av aktierna (se ovan) till exempelvis den aktiva medverkan. Om företaget inte når i avtalet definierade affärer där affärsängeln aktivt ska medverka, kan beloppet för återköp/inlösen vara t ex 80 procent av den värdering av företaget som man kommer fram till vid tidpunkten för utköp eller riktat återköp.
   
 • För företaget viktiga beslut
  Du bör undvika att ge affärsängeln veto eller annat tungt inflytande i för företaget viktiga frågor, t ex vilka som ska ingå i styrelsen, om nytt kapital ska tas upp i företaget, osv. Om du tar in sådana villkor i avtalet låser du upp dig onödigt hårt.
   
 • Affärsplanen
  Att lägga med affärsplanen i avtalet kan vara mindre lämpligt. Du lär ha haft affärsplanen som en utgångspunkt i diskussionerna och förhandlingen med affärsängeln. Det finns en viss sannolikhet att företaget inte når upp till det som förevisas i affärsplanen, kanske varken på kort eller på längre sikt. Att då ta med affärsplanen i avtalet kan innebära att du binder ris åt egen rygg. Detta kan ge affärsängeln argument i en eventuell framtida tvist mellan er. Affärsängeln kan då hänvisa till just avtalet och affärsplanen och att du och företaget inte levererat vad som utlovats i affärsplanen, även om affärsplanens innehåll kanske är utformat som prognoser, visioner, osv. Affärsängeln kan koppla affärsplanen till tvisten, även om det kanske inte uppenbart finns någon koppling, men juridiken och motparten kan ibland leda in på vägar som man inte förutsett från början.
   

Du står risken

För affärsängeln är ovan nämnda avtalsvillkor kanske inte bra, då de innebär att denne i praktiken får mycket begränsat eller inget inflytande alls i företaget. Men du bör tänka så här – och det gäller i princip alla finansiella avtal som du sluter för företagets räkning, även när det gäller avtal med bank och andra liknande finansiärer där det finns färdiga former för avtalet – vem tar risken? Jo, du! Det är du som har skrivit på borgen till banken, det är du som satsar all vaken tid på företaget, det är du som har din utkomst av företaget, det är du som ska lösa alla problem och bekymmer dagligdags i företaget. När företaget får problem, finansiella eller andra problem, är det du som drabbas med full kraft, ekonomiskt och socialt.

Därför ska du vara ytterst försiktig med att teckna avtal som innebär att du inte längre har den fullständiga kontrollen över företaget. Om du ändå gör det, måste skälen vara ytterst goda.

Kompensera dig för förlorat inflytande
Om affärsängeln verkligen vill satsa pengar i ditt företag och på något sätt låsa upp dig, uppstår nu en förhandlingssituation er emellan.

Om du trots allt vill ge dig in i sådana förhandlingar, bör du kompensera dig för det förlorade inflytandet. Kanske kan affärsängeln köpa en del av aktierna av dig privat så att du får loss kapital? Kanske kan affärsängeln ta på sig borgensåtaganden eller komma med förslag till affärer för företaget innan ni gör upp? Ett villkor i avtalet kan då vara att dessa affärer måste genomföras innan affärsängeln kan få köpa in sig i ditt företag.

Lås inte upp dig
Om den situationen uppstår att affärsängeln går med på dina villkor och att du som motprestation får gå med på ett avtal där du låser upp dig när det gäller t ex väsentliga beslut i företaget – ska du då gå med på dem? Svaret på den frågan beror på i vilken situation ditt företag är och vilka andra finansiella alternativ som står till buds. Mitt generella svar är: undvik att låsa upp dig, tacka nej till affärsängelns medverkan så långt du kan om priset för dennes medverkan är att du låser upp din handlingsfrihet genom ett avtal.

Ha en jurist vid din sida
Under förhandlingarna bör du ha med dig en jurist som gör minnesanteckningar. I förhandlingarna uppstår en relation mellan dig och affärsängeln, en samtalston som är vänlig och social, som ett tecken på att ni ska komma till avtal och som en förberedelse inför ett kommande samarbete. I en sådan förhandlingssituation pratas det mycket och affärsängeln kan utlova saker och ting som inte uppfylls när samarbetet väl ingåtts. Har då din jurist gjort minnesanteckningar är det bara att plocka fram dem vid en framtida tvist. Du bör å din sida däremot vara försiktig med att utlova saker och ting. Du ska också vara försiktig om affärsängeln har en jurist med sig som gör minnesanteckningar, och frågan är om du ska samarbeta med en sådan affärsängel…
 

Undantag 1 – ungt, finanssvagt företag
Jag har tidigare i kapitlet framhållit att du ska vara försiktig med affärsänglar med tanke på att du riskerar att låsa upp din handlingsfrihet i kombination med att du som företagare tar den större risken i jämförelse med affärsängeln. Stämmer denna analys? Är den allmängiltig? Svaret måste ställas i relation till företagets och din egen situation.

Låt oss titta på ett exempel: Du driver ett ungt företag och behöver finansiering till produktutveckling. En affärsängel vill satsa kapital i ditt företag med villkoret att få ett väsentligt inflytande i företaget och en betydande ägarandel. Kan detta ändå vara attraktivt för dig? Jo, det kan faktiskt vara det i och med att den finansiella risken överförs till affärsängeln samtidigt som dina finansiella risker begränsas. Du får möjlighet att med en begränsad privat finansiell risk bygga upp ett företag utifrån din kompetens och bli delägare, förvisso kanske med låg lön under de första verksamhetsåren, men med möjlighet att dels ta ut en högre lön längre fram, dels att bygga upp företagets värde. Skulle satsningen sluta i ett misslyckande är det finansiären som tar den stora smällen. Du kan gå vidare med dina nyvunna kunskaper och erfarenheter.

Undantag 2 – lockande, kapitalkrävande expansion
Driver du ett medelstort företag behöver du kanske finansiering till en expansion i syfte att vidga företagets marknad i Sverige och internationellt. Låt oss säga att du behöver 3 MSEK. Banken kan vara villig att utöka sin utlåning till en del, men dels räcker inte detta belopp, dels kräver banken att företaget får in kapital även från annat håll. Här kan en affärsängel vara en lämplig partner för dig och ditt företag. Du får väga en beskuren handlingsfrihet genom avtalet med affärsängeln mot de möjligheter till expansion som en medverkan från en affärsängel medger. Har du då ett avtal med affärsängeln där formen för ett utköp eller riktat återköp är väl genomtänkt, har du ändå garderat dig inom rimliga gränser för den händelse att samarbetet mellan dig och affärsängeln inte fungerar.

Undantag 3 – finansiellt behov inför ägarspridning
Ett tredje exempel är att du står i begrepp att genomföra en ägarspridning och på sikt även notera företaget.

För att genomföra ägarspridningen måste du först stärka företagets finansiering och komplettera styrelsen med företagarkompetens. Här är en affärsängel lämplig. Finner du rätt person kan denne medverka både finansiellt och som styrelseledamot. I avtalet mellan affärsängeln och ditt företag kan framgå att affärsängelns huvuduppgift i företaget är att medverka till att ägarspridningen lyckas. Om den inte lyckas har du rätt att köpa affärsängelns aktier för samma pris som denne har betalat.

Om avtalet går ut på att affärsängeln lånar in kapital till företaget kan ni ta in ett villkor om att detta kapital snarast ska återbetalas enligt specifika villkor i avtalet, under förutsättningen att företaget har ekonomi för en sådan återbetalning.


Slutsats:
Det kan vara värt att minska din handlingsfrihet och i utbyte få in en affärsängel i ditt företag. Men det handlar om att dels definiera vad affärsängeln ska medverka med, dels väga affärsängelns medverkan och vad den medför för företaget och din handlingsfrihet mot att inte ta in en affärsängel.


Finansiell medverkan

Affärsängelns finansiella medverkan kan ske på några olika sätt. Affärsängeln kan köpa in sig i företaget och, eller kanske enbart, låna ut pengar till företaget.

När affärsängeln köper in sig i företaget sker detta genom en riktad nyemission till denne (om det inte sker genom köp av aktier som du eller någon annan innehar).

Affärsängelns utlåning till företaget kan göras på något av följande sätt:

 • Förlagslån
  Detta är ett lån utan säkerhet. Räntesats och övriga betalningsvillkor bestämmer du och affärsängeln. Vanligen är lånet amorteringsfritt och löses i sin helhet vid en förutbestämd tidpunkt.
   
 • Förlagslån med konverteringsrätt
  Även detta är ett lån utan säkerhet och med en räntesats och betalningsvillkor som ni själva bestämmer. I detta lån finns dock en konverteringsrätt som innebär att affärsängeln kan konvertera lånet till aktier enligt villkor som ni själva bestämmer.
   
 • Vinstandelslån
  Ett efterställt lån där räntan på lånet bestäms utifrån ett vinstmått i företaget. Det innebär att om företaget genererar stora vinster så får långivaren, dvs i detta fall affärsängeln, bättre avkastning på lånet än vid fast ränta. Å andra sidan blir ränteintäkten för affärsängeln lägre om företaget går med liten eller ingen vinst.
   
 • Kapitalandelslån
  Detta lån skiljer sig på några väsentliga punkter från de övriga. Ett kapitalandelslån räknas in under företagets egna kapital i balansräkningen och räntan motsvarar den utdelning som företagets ägare får på sina aktier. Lånet är utan säkerhet.

Finansiell hävstångseffekt
Om du funderar på ett upplägg med en affärsängel bör du även tänka igenom hur du ska få en finansiell hävstångseffekt genom affärsängelns engagemang. En variant är att du samtidigt som du tar in pengar från en affärsängel också undersöker möjligheten att få finansiering även från Almi.

Almi har flera finansieringsformer som kan vara lämpliga (du finner dem på www.almi.se). Fördelarna är att Almi lånar ut med begränsade borgens-åtaganden (du begränsar därmed den finansiella risken avseende borgen) och att Almi-finansiering inte påverkar ägandesituationen i företaget. Däremot kan räntan vara högre än vid t ex ett banklån. Du får möjlighet att manövrera mot antingen en större kapitalbas och kan expandera företaget snabbare eller minska affärsängelns finansiella engagemang i företaget.

Almi ser sannolikt positivt på en ny finansiär, och det är därför rätt tillfälle att vända sig till Almi.
 

Var hittar du en affärsängel?

När du söker en affärsängel, börja då med att lyssna med ditt eget nätverk, t ex med revisorn och andra företagare. De kan i sin tur ge dig förslag på namn inom sina nätverk. Du kanske vet att en kunds vd har slutat och är ledig för nya engagemang, en vd som du haft goda relationer med. Du kan också leta i affärspress och media, somliga affärsänglar är exponerade i sådana sammanhang.

 

”Vi har en affärsängel i företaget som dessutom är aktiv i företaget genom medverkan i Advisory Board. Affärsängeln fungerar som ett bollplank och medverkar i viktiga kundförhandlingar. Genom vår affärsängel har vi tagit hem ett antal affärer.”
Inga, vice vd och delägare, mindre expansivt företag


Banker är ofta försiktiga med att rekommendera affärsänglar. Man vet att samarbetet mellan dig och affärsängeln kan sluta illa och då faller måhända en viss skugga över banken som rekommenderat personen i fråga.

Om du är på jakt efter en affärsängel är givetvis den bästa situationen att ditt företag inte är finansiellt pressat. Då har du handlingsfrihet och behöver inte fatta beslut mot bakgrund av den finansiella situationen. Men ibland är ju företagets situation sådan att det är finansiellt pressat, men då måste du ändå ta det lugnt och inte, i jakten på pengar, forcera fram ett avslut med en affärsängel.


 

FINANSIERING ger praktiska råd och vägledning till dig som söker gynnsam finansiering av ditt företag och vill undvika finansiella fallgropar. Boken är lämplig för såväl nystartade företag som etablerade företag med många miljoner i omsättning.

UR INNEHÅLLET
• Så hittar du finansiärer
• Finansieringsformer
• Affärsplan, investeringsmemorandum, prospekt
• Ägarspridning utan notering
• Avtal med finansiärer
• Välja och attrahera affärsänglar och riskkapital företag
• Finansiella aktörer
• Förhandlingen med finansiären
• Notering
• Välja och attrahera bank
• Säkra din ägarmakt
• Minskade borgensåtaganden genom kreditgaranti.

FÖRFATTAREN
Peter Tovman är ekonom och licentiat i rättsvetenskap. Han har skrivit flera böcker om företagande och finansiering.
 

Finansiering affärsänglar

Vill du köpa boken kan du beställa den från Björn Lundén information.

© Peter Tovman , Björn Lundén information
 

Läs mer om:

Banklån
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Exportkrediter
Säkerhet

Lämna en kommentar