Testa dricksvattnet från egen brunn

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Testa  minst vart tredje år

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Vi rekommenderar därför att man provtar sitt vatten minst vart tredje år. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

I en vattenanalys undersöker man om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.
 

Extra viktigt om små barn ska dricka vattnet

Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, mangan och nitrit.
 

Hit vänder du dig för att testa ditt brunnsvatten

För att få råd om hur man tar prov på dricksvattnet i en enskild brunn kan man kontakta miljöförvaltningen i kommunen. Det går också att kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium direkt.

Det finns företag som erbjuder snabbmetoder för att kontrollera dricksvattnet. Dessa snabbmetoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter ofta en parameter i taget. Anlita därför alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning.
 

Ämnen som ska analyseras

Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Man kan även kontakta miljöförvaltningen i kommunen för att diskutera om det finns några särskilda problem med dricksvattnet i kommunen, som kan medföra att en utvidgad provtagning behövs. Följande parametrar rekommenderar Livsmedelsverket att man analyserar vid en normal provtagning:

Mikrobiologiska parametrar:

 • Escherichia coli (E.coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid 22°C

Kemiska och fysikaliska parametrar:

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet
   

Andra ämnen som kan behöva analyseras

 • Arsenik
 • Bly
 • Radon
 • Uran
 • (PFAS)

Livsmedelsverket rekommenderar även att man provtar uran och bly. På vissa platser i landet kan det även vara lämpligt att provta för arsenik. Bergborrade brunnar löper alltid större risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen. I områden där det finns brandövningsplatser eller annan industriverksamhet kan grundvattnet vara förorenat av perfluorerade alkylsyror (PFAS) som har funnits i till exempel brandskum. Fråga miljöförvaltningen i kommunen där brunnen finns om vad som gäller just där.
 

Testa brunnsvattnet vid stora förändringar i naturen

Ämnen som varit bundna i mark och växter kan frigöras vid stora förändringar i naturen, som till exempel vid skogsavverkning,  skogsbränder och vid extrem snösmältning. Detta gäller även vid kraftigare översvämningar. Efter sådana förändringar bör man testa vattnet från brunnen.
 

Fakta om dricksvattenkvalitet vid köp av fastighet

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.
 

Åtgärder för att vattnet ska bli bra

Om ett provsvar visar att man har dåligt dricksvatten bör man som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackmän för att åtgärda problemen.

Har man problem med den mikrobiologiska kvaliteten måste man ta reda på orsaken. Om vattnets dåliga kvalitet till exempel beror på att ett avlopp i närheten förorenar dricksvattnet är det avloppet som ska åtgärdas.

I många fall behöver man förbättra den egna brunnen. Det är vanligt att brunnens övre delar och lock är otäta så att till exempel ytligt vatten kan rinna in.

För att komma till rätta problem med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att:

 • Begära referenser av filterleverantören
 • Begära funktionsgaranti på åtgärden. En funktionsgaranti ska säkerställa att filtret löser problemet och inte skapar andra problem, som mikrobiologisk aktivitet eller korrosion.
 • Kontrollera att filtret fungerar genom att ta prov på dricksvattnet en period efter det att vattenreningen installerats.
   

ROT-avdrag

Under förutsättning att arbetet sker på den egna tomten får man normalt göra så kallat ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation av filter eller sanering av en enskild brunn. Om arbetet sker på mark som ägs av en samfällighet kan man inte göra ROT-avdrag. Detsamma gäller om arbetet sker på mark som nyttjas med servitut. Mer information om ROT-avdrag kan du få av Skatteverket.

Läs mer om:

Dricksvattenproduktion
Föreskrifter om dricksvatten
Dricksvattenkvalitet, egen brunn
Råd om egen brunn
Förpackat vatten
Kokning av dricksvatten
Klimatanpassning – dricksvattenförsörjning
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar