Klimatanpassning – dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar - med bland annat ökad nederbörd och översvämningar, torrare somrar och ändringar i havsnivån - innebär stora utmaningar för tillgången på bra och säkert dricksvatten. För att säkra försörjningen av bra dricksvatten krävs anpassning till de nya förutsättningarna på flera områden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I Sverige beräknas klimatförändringar betyda mer vatten i de västra och norra delarna och mindre vattentillgång i de sydöstra delarna.

Här är några av de anpassningar i dricksvattenproduktionen som kommer att krävas för att säkerställa bra dricksvatten i ett förändrat klimat.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Översvämningar – större krav på rening av råvattnet

Med allt varmare somrarna kan det bli vanligare med kraftiga regn i form av skyfall, vilket leder till översvämningar och ökad risk för föroreningar i våra vattentäkter. Urlakningen av miljöfarliga ämnen från industriområden, deponier och andra förorenade områden är andra effekter av översvämningar. Ökad urlakning av näringsämnen och humus förväntas också i de områden som får mer nederbörd. Alla dessa faktorer ställer större krav på reningen av råvattnet i vattenverken.
 

Mikrobiologiska och kemiska risker i vattentäkter – nya krav på vattenverken

De kemiska och mikrobiologiska riskerna ökar vid översvämningar, skyfall och högre vattentemperaturer. Varmare vatten i insjöar innebär ökad risk för att giftiga algtoxiner utvecklas i ytvattentäkter. Detta ställer högre krav på bättre rening i vattenverken och att vattenproducenterna kontinuerligt övervakar råvattnets kvalitet.

Riskerna för vattenburen smitta som till exempel cryptosporidium och giardia (parasitära protozoer), samt virus bedöms idag som större än när merparten av våra vattenverk byggdes. Många av våra vattenverk är inte konstruerade för att hantera virus och parasiter. De klordoser som tillämpas i Sverige är i stort sett verkningslösa på protozoer och har måttlig effekt på en del virus.
Tänkbara åtgärder för att dricksvatten ska vara fritt från vattenburen smitta är förstärkt råvattenskydd, kompletterande desinfektion med UV, ozon eller membranfilter och i vissa fall kan det bli aktuellt med byte av vattentäkt.
 

Ledningsnäten – anpassas för kraftigare flöden

Skyfall och översvämningar kan leda till att avloppsreningsverk tvingas brädda orenat avloppsvatten oftare, vilket kan påverka såväl yt- som grundvattentäkter. Ledningsnäten för avlopp och dagvatten har inte tillräckliga dimensioner, vilket innebär ökade risker vid ökad nederbörd.

Med kraftiga skyfall och översvämningar ökar risken för ras och skred, vilket kan påverka dricksvattenledningar. Därför måste ledningsnäten förstärkas och säkras. Ras och skred kan också dra med sig material och slam som kan påverka vattentäkten, vilket leder till sämre dricksvattenkvalitet.
 

Saltvattenintrång i vattentäkter

Torrare somrar och stigande havsnivåer påverkar både tillgång och kvaliteten på dricksvatten. Risken för saltvattenintrång i sötvattentäkter ökar i kustnära och låglänta områden, exempelvis i göteborgsområdet. Detta kräver förändrade vattenreningsmetoder eller ny vattentäkt.
 

Planering och samverkan avgörande

Enligt lagstiftningen, Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om dricksvatten, är det dricksvattenproducenten som är ansvarig för att dricksvattnet håller bra kvaliteten och inte påverkan hälsan negativt. För att säkerställa bra dricksvatten i ett förändrat klimat måste dricksvattenproducenten planera för vilka åtgärder som kommer behövas för att säkra dricksvattenförsörjningen inom sitt område.

Genom att dricksvattenproducenterna samverkar med kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer som är delaktig i dricksvattenförsörjningen ökar förmågan att göra de anpassningar som krävs för att säkerställa bra dricksvatten. Det förebyggande arbetet med långsiktig planering innebär även lägre kostnader på sikt jämfört med att göra punktinsatser vid krissituationer.

Läs mer om:

Dricksvattenproduktion
Föreskrifter om dricksvatten
Dricksvattenkvalitet, egen brunn
Råd om egen brunn
Testa dricksvattnet från egen brunn
Förpackat vatten
Kokning av dricksvatten
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar