10. Tillstånd, försäljningskrav – introduktion

Inom vissa branscher är det inte så enkelt att bara starta upp. För en del verksamheter krävs tillstånd av olika berörda myndigheter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För ett stort antal produkter gäller att de måste vara försedda med CE- märkning för att få marknadsföras och säljas inom EU eller EES-området (EES = Norge, Island och Lichtenstein).
 

Tillstånd

Verksamheter som livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, yrkesmässig trafik och bevakning är exempel på där det krävs tillstånd. Alla lokaler där verksamhet bedrivs måste vara godkända för sitt ändamål. Om företaget ska sätta upp en skylt, t.ex. företagsnamnet, krävs också tillstånd.

Något som många inte tänker på är att om företaget ska använda musik i sin verksamhet krävs att man söker tillstånd och skaffar licenser från SAMI och STIM.
 

CE-märkning

Även om du inte planerar att sälja din produkt utanför Sverige måste den vara CE-märkt om den tillhör de produktgrupper som innefattas av märkningstvånget.

Det är tillverkaren som är ansvarig för att en produkt som skall säljas inom EU eller EES är CE-märkt om tillverkaren finns inom dessa områden. Om produkten tillverkas utanför EU/EES, är det importören som övertar märkningsansvaret.

Kraven för att få applicera CE-märket på produkten varierar mellan olika produktgrupper. Det gemensamma är att tillverkaren eller importören är skyldig att kunna visa att produkten uppfyller de krav som ställs, det vill säga att det skall finnas en undertecknad försäkran om överensstämmelse. I vissa fall krävs att delar av eller vissa funktioner hos produkten kontrolleras av ett ”anmält organ” (Notified Body) för att få ett godkännande. Detta gäller till exempel fritidsbåtar, maskiner med rörliga delar, produkter med elektromagnetisk strålning, tekniska produkter inom medicin, tryckkärl med flera.
 

Vidare till: 10. Arbetsuppgifter och 10. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar