Kameraövervakning av bensinstationer

Om man vill kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde – som till exempel bensinstationer – krävs det att man ansöker om och får ett tillstånd från länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske. Länsstyrelsen prövar ansökan enligt kameraövervakningslagen och då krävs det att intresset av övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte blir övervakad (överviktsprincipen). En bedömning ska göras av länsstyrelsen vid varje enskild ansökan. Här nedan berättar vi mer om vad som gäller för kameraövervakning av olika områden på bensinstationer.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kameraövervakning med bildinspelning av pumpområde och betalterminaler

I rättspraxis har domstolar ansett att pumpar och betalterminaler på bensinstationer får kameraövervakas med bildinspelning utan att sökanden behöver visa att just den bensinstation som ansökan avser är särskilt brottsutsatt, vilket är ett undantag från huvudregeln i kameraövervakningslagen. Detta har motiverats med en generell utsatthet för brott för pumpar och betalterminaler. Övervakningen förutsätter att upptagningsområdet begränsas till att endast avse just pumpar och betalterminaler. En viktig förutsättning vid prövningen är också att övervakningen inte omfattar ett större område än vad som är nödvändigt. Det kan också innebära att det behövs en kombination av flera kameror för att undvika att ett alltför stort sammanlagt område övervakas. Övervakningsområdet kan även begränsas på ett ändamålsenligt sätt genom att vissa delar av kamerornas upptagningsområden maskeras på fysisk eller teknisk väg.

I vissa fall är bensinstationen uppbyggd på ett sådant sätt att centralpåfyllning och annan utrustning finns i direkt anslutning till pumpar eller betalterminaler. I sådana fall får kameraövervakning med bildinspelning även ske av centralpåfyllning och den andra utrustningen under förutsättning att övervakningsområdet är lika stort som för endast pumpar och betalterminaler i exemplet ovan. Mindre avvikelser från detta kan godtas om det är motiverat med hänsyn till stationens utseende och uppbyggnad. Om centralpåfyllning och liknande utrustning inte finns i direkt anslutning till pumpar och betalterminaler gäller vad som sägs i nästa stycke.
 

Kameraövervakning med bildinspelning av övriga områden som till exempel cisterner, databodar och centralpåfyllning

När det gäller andra områden än pumpar och betalterminaler finns det ingen tydlig rättspraxis som tillåter kameraövervakning med bildinspelning på grund av att dessa delar av stationerna generellt sett anses vara särskilt utsatta för brott. Tillstånd till kameraövervakning av de områdena ges därför vid något av de två nedanstående fallen eller vid en kombination av dessa:

  • Sökanden kan visa, genom konkret utredning (polisanmälningar, incidentrapporter, korrespondens med försäkringsbolag eller liknande), att området (utanför pumpar och betalterminaler) på den aktuella stationen är särskilt brottsutsatt i kameraövervakningslagens mening eller att kameraövervakning utanför de områden som generellt godtas är motiverad av andra skäl. Sökanden måste i det enskilda fallet visa att övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad på platsen.
  • Om någon konkret utredning inte finns kan tillstånd till kameraövervakning ändå beviljas om sökanden använder sig av integritetsvänlig teknik som minskar integritetsintrånget på den övervakade platsen. Det kan exempelvis ske genom att övervakningen aktiveras av larm eller av andra system som känner av avvikande beteenden eller händelseförlopp. Tänk på att kameraövervakning som enbart aktiveras av rörelse inte betraktas som sådan integritetsvänlig teknik som ökar möjligheterna att få tillstånd.
     

Kameraövervakning av bensinstationers tvätthallar och butiker

Enligt den praxis som finns tillåts kameraövervakning i realtid av bensinstationers tvätthallar om syftet med övervakningen är att förebygga och förhindra olyckor samt minska följderna av en redan inträffad olycka. För att övervakning med bildinspelning i tvätthallar ska få ske krävs däremot att sökanden visar att det finns ett behov av sådan övervakning på den aktuella platsen och att behovet väger över integritetsintresset. Det har i praxis varit svårt att få tillstånd till kameraövervakning med bildinspelning av tvätthallar i syfte att kunna se vad som har orsakat en ekonomisk skada, till exempel då ett fordon skadats i samband med tvätt.

Kameraövervakning med bildinspelning av butikslokaler kräver inget tillstånd, utan får ske redan efter anmälan till länsstyrelsen, under förutsättning att kraven i 13 § kameraövervakningslagen är uppfyllda. Anmälningsplikten gäller även för butiker på bensinstationer. Utanför butikslokalen, exempelvis utanför entrén där det ofta förvaras varor såsom spolarvätska, ved, med mera, krävs det dock tillstånd till kameraövervakning i enlighet med huvudregeln i kameraövervakningslagen.
  

Läs mer: Kameraövervakningslag (2013:460)

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Kameraövervakning på arbetsplatser
Kameraövervakning inomhus i skolor
Kameraövervakning av skyddsobjekt
Viktiga begrepp i den nya kameraövervakningslagen
Kameror i egen bostad och trädgård
Regler för dashcams eller vindrutekameror
Material från kameraövervakning

 
Källa:

Datainspektionen

Lämna en kommentar