Kameraövervakning på arbetsplatser

Kameraövervakning på arbetsplatser dit allmänheten inte har tillträde

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet. För att avgöra om integritetsintrånget är tillåtet ska en arbetsgivare fråga sig om övervakningen är proportionerlig i förhållande till de problem man vill åtgärda på arbetsplatsen och till det integritetsintrång som det innebär att bli kameraövervakad. Arbetsgivaren måste väga arbetstagarnas intresse av en fredad, privat sfär mot andra motstående intressen i det enskilda fallet. Då bör man särskilt tänka på att en arbetsplats är ett ställe där många vistas dagligen och under en stor del av dagen.

Annat som ska vägas in i bedömningen är möjliga alternativa åtgärder, hur övervakningen bedrivs samt övriga effekter för de anställdas integritet. Arbetsgivare som använder eller överväger att införa kameraövervakning måste göra en samlad bedömning som tar hänsyn till dessa faktorer.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Checklista för arbetsgivare

Gå igenom följande punkter om ni överväger att införa kameraövervakning på arbetsplatsen.
 

Vad har ni för syfte och behov av kameraövervakningen?

Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med kameraövervakningen. Vilka konkreta problem ska åtgärdas med hjälp av kameraövervakning? Ta fram så detaljerad information som möjligt och använd gärna polisanmälningar, statistik över skadegörelse, incident­rapporter med mera till grund för att svara på frågor som:

 • Vilka är de konkreta problemen?
 • När inträffar de? (tid på dygnet, vardagar eller helger)
 • Var inträffar de? (i vilka rum och andra utrymmen)
 • I vilken omfattning inträffar de? (engångshändelser eller återkommande)
   

Kan problemen lösas med annat än kameraövervakning?

Om det finns andra sätt att komma åt problemen bör dessa alternativ väljas före kameraövervakning, under förutsättning att de inte innebär orimligt höga kostnader. Datainspektionen har inga synpunkter på vilka alternativa åtgärder som övervägs, här följer dock ett par exempel som illustrerar hur problem kan lösas på andra sätt än med kameraövervakning: Om det förekommer stölder i kontorsutrymmen kan skalskyddet in till dessa rum kanske behöva förstärkas. Har man problem med att personalen inte stänger portar in till verkstadsutrymmen kan det kanske lösas genom påminnelseskyltar och ökad information om vad som kan ske om portar glöms öppna. Andra exempel är överfallslarm, inbrottslarm och sluten kontanthantering.
 

Begränsa tiden och omfattningen av övervakningen

Övervakningskameror bör placeras så att de uppfyller sitt syfte och inte registrerar mer än vad som behövs för det avsedda syftet. Är det exempelvis så att stölder endast förekommer på lagret behöver inte övriga personalutrymmen övervakas. Om stölderna förekommer under en viss tid på dygnet ska kameraövervakningen begränsas till denna tid. Om man vill förhindra olycksfall behöver kamerorna kanske inte vara påslagna hela arbetsdagen utan under endast den mest farofyllda fasen av ett riskabelt arbetsmoment.

Generellt gäller att:

 • Ju större område som övervakas, desto större integritetsintrång.
 • Ju känsligare utrymme (som exempelvis toalett, omklädningsrum), desto större integritetsintrång.
 • Ju längre exponeringstid, desto större integritetsintrång.
   

Ta reda på de berördas inställning till kameraövervakningen

De berördas inställning till kameraövervakning ska tillmätas stor betydelse.

 • Involvera personalen, fackliga företrädare och andra berörda innan ett beslut fattas.
 • Fackliga överenskommelser är något som har betydelse vid bedömning av om en kameraövervakning på arbetsplatsen är laglig.
   

Informera tydligt om kameraövervakningen

Personal och besökare måste på ett tydligt och utförligt sätt informeras om kameraövervakningen genom exempelvis skyltning. Det är viktigt att komma ihåg att informationen också måste nå ut till exempelvis inhyrd personal.
 

Spara det inspelade materialet så kort tid som möjligt

Det inspelade bildmaterialet bör sparas så kort tid som möjligt. Det får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med övervakningen.
 

Begränsa tillgången till inspelat material

Så få personer som möjligt bör ha tillgång till det inspelade materialet. Det bör finnas rutiner som beskriver under vilka förutsättningar behöriga personer får ta del av bildmaterialet. Att ha tillgång till ett kamerasystem via öppna nät som internet kan vara förknippat med integritetsrisker.
 

Använd det inspelade materialet endast för avsett syfte

Om syftet med kameraövervakningen är att förhindra och utreda stölder ska bild­materialet inte användas för att utreda exempelvis brister i lokalvård.
 

Undersök om förutsättningarna för kameraövervakningen har förändrats

En arbetsgivare som infört kameraövervakning bör med jämna mellanrum undersöka om förutsättningarna för kameraövervakningen har förändrats. Arbetsgivaren bör alltså utvärdera behovet av kameraövervakningen regelbundet. Ser problembilden annorlunda ut nu? Används rummen som kameraövervakas till något annat nu än när kamerorna monterades? Ger kameraövervakningen önskad, mätbar effekt?
 

Läs mer: Kameraövervakningslag (2013:460)

Säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning
Kameraövervakning inomhus i skolor
Kameraövervakning av skyddsobjekt
Kameraövervakning av bensinstationer
Viktiga begrepp i den nya kameraövervakningslagen
Kameror i egen bostad och trädgård
Regler för dashcams eller vindrutekameror
Material från kameraövervakning

 
Källa:

Datainspektionen

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar