7. Kalkylering och prissättning – introduktion

Alla gör kalkyler. Du som privatperson gör en kalkyl över vad semester- resan kommer att kosta. Företag gör kalkyler över vad tillverkningen av en produkt kostar, vilken marginal som ska tas ut på en produkt, vilket timpris som ska offereras, om en investering är lönsam, kostnaden för ett projekt osv. Kalkyler görs både före och efter ett beslut. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att sätta pris på sin produkt eller tjänst är inte det lättaste. Prissättningen styrs av en mängd olika faktorer. Rent grundläggande talar vi om interna respektive externa faktorer som påverkar det pris som företaget sätter.
 

Kalkylering

Det företagen gör kalkyler på brukar kallas kalkylobjektet. Ett kalkylobjekt kan t.ex. vara:

  • företaget som helhet
  • en avdelning
  • en produktionslinje
  • en enskild produkt eller tjänst
  • en order
  • en marknad
  • en investering av något slag
  • ett projekt

I de flesta företag är det produktkalkylen som är den vanligaste kalkylen som görs. Motsvarande på tjänstesidan är tjänstekalkylen. 

Tänk på att ett företags prissättning inte enbart styrs av kostnads-baserade kalkyler, uppskattade volymer m.m. Kunder, konkurrenter och andra omvärldsfaktorer påverkar företagets prissättning i allra högsta grad.

Glöm inte att i framtiden göra efterkalkyler. En förkalkyl bygger på uppskattade värden på både kostnader och intäkter. En efterkalkyl på faktiska kostnader och intäkter. Genom att lära sig av efterkalkylen blir det framtida kalkylarbetet ännu bättre och säkrare. 

Ett investeringsbeslut är oftast långsiktigt d.v.s. konsekvenserna sträcker sig över flera år. Investeringen binder kapital och vid lån finns både räntekostnader och amorteringar att ta hänsyn till. Investeringens kostnader fördelas över investeringens ekonomiska livslängd.

Vid investeringskalkylering är det alltid svårt att uppskatta vad investeringen ger i ökade intäkter eller i sänkta kostnader. I investeringens natur är att det som kalkyleras inträffar under flera år framöver. Oftast görs en hel del grova förenklingar i beräkningarna – men trots detta är det nödvändigt att göra en investeringskalkyl.
 

Prissättning

Att sätta rätt pris är många gånger svårt. Komplexiteten förstärks ytterligare genom att den produkt eller tjänst, som många företag erbjuder, består av flera delar. 

I affärer mellan företag sätts många gånger priset genom förhandling. När det gäller affärer med kommuner, landsting d.v.s. den offentliga verksamheten sker mycket genom upphandling det vill säga genom anbudsgivning. 

Prissättningen påverkas av både interna och externa faktorer.

Interna faktorer. Här utgår vi från företaget själv då det gäller prissättningen. Priset sätts utifrån de kostnader som företaget har, företagets strategier och mål och de vinstkrav som ledning/ägare ställt upp. 

Till grund ligger en produktkalkyl och/eller tjänstekalkyl. Denna kalkyl talar om för företaget vad kostnaden är för att producera produkten eller tjänsten. 

Externa faktorer. Kunskap om den marknad som företaget befinner sig i är viktig att ha. Ju större kunskap, desto lättare att sätta rätt pris på produkten eller tjänsten. Viktigt att veta är hur utbudet och efterfrågan ser ut på mark- naden, vilka konkurrenter som finns och de alternativ kunderna erbjuds samt omvärldsfaktorer som påverkar.
 

Offerten

Offerten är ett erbjudande till en kund. Till grund för erbjudandet ligger oftast en kontakt med kunden vilket utmynnat i offerten. Kunden kan också ha tagit initiativet och gjort en offertförfrågan (anbudsförfrågan) och bett dig inkomma med ett erbjudande. 

Offerten är ett juridiskt bindande dokument – ett förslag på att ingå ett avtal, där en tidsfrist är satt för hur länge erbjudandet är gällande.
 

Vidare till: 7. Arbetsuppgifter och 7. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar