Kostnader enskild näringsverksamhet

Här kan du läsa om grundregeln för vilka kostnader du får göra avdrag för i din enskilda näringsverksamhet. 
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du får göra avdrag för det din verksamhet behöver

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader).

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Privata kostnader för dig, familjen eller andra närstående får du aldrig dra av.
 

Avdrag direkt eller fördelat över flera år

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (22 400 kronor för inkomstår 2017 och 22 750 kronor för inkomstår 2018) måste du däremot fördela utgiften över flera år. 
 

Utgifter innan verksamheten har kommit i gång

Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem förutsatt att

  • det gäller inköp under startåret och året före. Om verksamheten kom i gång 2017 får du dra av de utgifter du haft under 2016 och 2017
  • det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, det vill säga de kostnader som behövs för din verksamhet
  • du inte har dragit av utgiften tidigare, till exempel i en annan verksamhet
  • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar
  • det inte avser inventarier som du redan i samband med starten tog in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde (se nedan).

Om du innan du startade din verksamhet har köpt något för privat bruk, till exempel en svarv, kan du ta in den i din näringsverksamhet. Du får då ta in den till det marknadsvärde svarven har den dag du tar in den i näringsverksamheten. Marknadsvärdet kan du till exempel visa med ett opartiskt värderingsintyg som visar svarvens värde den dag du för över den. Du får göra avdrag enligt reglerna för värdeminskningsavdrag. Se Avdrag för värdeminskning (avskrivning). Observera att du inte får dra av ingående moms i momsredovisningen.
 

Avdrag för egna pensionskostnader

Du får göra avdrag för egna pensionsförsäkringar och för inbetalningar på eget pensionssparkonto. Men det finns begränsningar, både i form av beloppens storlek och när betalningen måste vara gjord.

Beloppsbegränsning

Utifrån dina så kallade avdragsgrundade inkomster kan du räkna fram vilket belopp du högst kan göra pensionsparavdrag för. Vid denna beräkning kan du, för inkomstår 2017,  välja att antingen använda de inkomster du hade 2017 eller 2016. Du får välja det som är mest förmånligt.

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med högst 35 procent av inkomsten, dock högst 448 000 kronor inkomstår 2017 och 455 000 kr inkomstår 2018  (tio prisbasbelopp). 

Om du har flera aktiva näringsverksamheter får det totala avdraget inte bli högre än vad det skulle bli om allt tillhörde en enda näringsverksamhet. Däremot får du fördela avdraget mellan de olika näringsverksamheterna som du vill. Om du till exempel har inkomst både från enskild näringsverksamhet och från handelsbolag kan du välja att lägga hela avdraget i en av verksamheterna eller fördela avdraget mellan dem.

Exempel: Beloppsbegränsning
Klara bedriver aktiv näringsverksamhet och har under året betalat pensionsförsäkringspremier med 6 000 kronor. Hon har på NE-bilagan under skattemässiga justeringar redovisat: 

R12 bokförd vinst      + 9 000 kronor
R40 medgivna avdrag avgifter      + 6 000 kronor
R41 påförda avdrag avgifter  – 5 000 kronor
R44 sjukpenning          + 5 000 kronor


Klaras avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet är därmed 15 000 kronor.

Beloppsbegränsning: 5 250 kronor (35 procent x 15 000 kronor).

Klara får därför göra avdrag med 5 250 kronor i pensionsparavdrag, i ruta R38 i NE-bilagan. Hon ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader med 1 274 kronor (5 250 kronor x 24,26 procent vilket hon drar av i ruta R39.

Klara kommer att redovisa ett överskott med 8 476 kronor, i ruta R47.
 

Avdrag i näringsverksamheten eller i tjänst

Var du ska göra avdrag beror på om du har inkomst av näringsverksamhet eller av tjänst.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du bara har inkomst av näringsverksamhet ska du göra avdraget i näringsverksamheten, det vill säga i din NE-bilaga.

Inkomst av tjänst

Om du bara har inkomst av tjänst ska du i göra avdraget som allmänt avdrag i Inkomstdeklaration 1. En förutsättning för att få göra avdrag i tjänst är att du helt saknar pensionsrätt i din anställning.

Inkomst av både näringsverksamhet och tjänst

Har du både inkomst av näringsverksamhet och av tjänst får du fördela avdraget mellan näringsverksamheten och som allmänt avdrag så länge du håller dig inom respektive avdragsutrymme. Se exempel om Gabriel som har inkomst både från näringsverksamhet och från tjänst. 

Exempel : Gabriel har inkomst från näringsverksamhet och tjänst
Gabriel har under året arbetat huvudsakligen i sitt jordbruk. Under ett par månader har han dock varit anställd och då tjänat 52 000 kronor. I anställningen har han inte haft någon pensionsrätt. När han har gjort avdrag på 2 000 kronor för kostnader är hans inkomst av tjänst 50 000 kronor.

När Gabriel gör bokslutet för räkenskapsåret kommer han fram till ett överskott i jordbruket på 150 000 kronor före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på detta och före avdrag för egenavgifter. Tillsammans med överskottet i tjänst är Gabriels sammanlagda avdragsgrundande inkomst 200 000 kronor (150 000 + 50 000).

Gabriel har betalat in 60 000 kronor till pensionssparande
Begränsningsregeln för näringsverksamhet innebär att avdragsutrymmet är 52 500 kronor (35 procent x 150 000).

Begränsningsregeln för inkomst av anställning där pensionsrätt saknas innebär att avdragsutrymmet är 17 500 kronor (35 procent x 50 000). Gabriels sammanlagda avdragsutrymme är då 70 000 kronor (52 500 + 17 500). Han kan alltså dra av hela inbetalningen om 60 000 kronor.

Han kan fritt fördela avdraget upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet.

Gabriel har betalat in 80 000 kronor till pensionssparande
Gabriel får göra avdrag med högst 70 000 kronor – se ovan. Han får fritt fördela avdraget upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet.

Den återstående delen av inbetalningen, 10 000 kronor, kan han dra av under nästa beskattningsår. Se ”Inbetalningen överstiger avdragsutrymmet” nedan. 

Inbetalningen överstiger avdragsutrymmet

Om du har betalat in pensionsförsäkringspremie eller gjort en insättning på pensionssparkonto med för högt belopp kan avdraget skjutas fram ett år. Med för högt belopp menas att premien/insättningen är högre än det högsta pensionsparavdrag du kan göra enligt beloppsbegränsningen.

Det överskjutande beloppet måste dock rymmas inom nästa års belopps­begränsning (avdragsutrymme). I första hand ska du dra av de inbetal­ningar som gjorts under det inkomståret. Om det fortfarande finns utrymme kvar kan du dra av det överskjutande beloppet från inkomståret före.

Särskild löneskatt

Du ska betala särskild löneskatt med 24,26 procent på det belopp som du gjort avdrag för i näringsverksamheten. Endast det belopp för pensions­kostnader som du gör avdrag för ska ligga till grund för särskild löneskatt, det vill säga beloppet i ruta R38 i NE-bilagan. Det innebär att du inte ska betala särskild löneskatt på de belopp som du eventuellt sparar till nästa år.

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader får du dra av i näringsverksamheten (ruta R39 i NE-bilagan).

Underskott när avdrag görs i näringsverksamhet

Om avdrag för pensionsförsäkringspremie eller insättning på pensionssparkonto gör att du får underskott av näringsverksamhet ska underskottet behandlas som vanligt. Se avsnitt Underskott av näringsverksamhet. Ett sådant underskott kan du få om du till exempel beräknar avdragets storlek utifrån föregående års inkomst.

Underskott när avdrag görs som allmänt avdrag

Om du gör avdraget som allmänt avdrag får det inte uppstå något underskott eftersom du som mest får göra avdrag för summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet minus övriga allmänna avdrag.

Du får spara det avdrag du inte kan utnyttja tills det går att göra avdraget utan att du får ett underskott, men du får inte spara avdraget i mer än sex år. Det innebär att om du gör en inbetalning år 2017 och inte kan utnyttja avdraget fullt ut för inkomståret 2017, kan du göra detta avdrag senast för inkomståret 2023, det vill säga i 2024 års deklaration. Observera att om inbetalningen överstiger avdragsutrymmet får du bara spara överskjutande del ett år. 

När måste inbetalningen göras?

Insättning på pensionssparkonto ska ha gjorts senast den 31 december 2017 för att du ska kunna göra pensionsparavdrag för inkomståret 2017. Detta datum gäller även för avdrag i näringsverksamhet för pensionsförsäkrings­premie för inkomståret 2017. Om avdraget gäller en nytecknad pensions­försäkring ska ansökan om försäkringen ha kommit in till försäkringsbolaget under 2017 och i sådant fall kan betalning göras senast den dag inkomst­deklarationen ska ha lämnats.

Dispens

I undantagsfall kan Skatteverket ge dispens så du kan göra avdrag i inkomstslaget kapital eller göra ett avdrag med högre belopp än vad som gäller enligt ovanstående.

Om du saknar betryggande pensionsskydd och har drivit en näringsverksamhet som har upphört kan du efter dispens få göra avdrag mot den del av inkomst av kapital som är hänförlig till försäljning av näringsverksamheten.

Om särskilda omständigheter finns kan du – efter dispens – få beräkna underlaget utifrån inkomst av passiv näringsverksamhet.
 

Personalkostnader 

Om du har anställda får du göra avdrag för deras löner och pensions­kostnader.

Observera att du aldrig kan göra avdrag för lön till dig själv, din make eller till dina barn om de inte har fyllt 16 år. Läs mer på sidan Lön och egna uttag.
  

Kostnader för anställdas förmåner

Det finns två typer av förmåner: skattepliktiga och skattefria. Som arbetsgivare får du normalt avdrag för alla kostnader för förmåner. För skattepliktiga förmåner måste du däremot lämna kontrolluppgift, betala arbetsgivaravgifter och hålla inne preliminärskatt.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Intäkter av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag
Ackumulerad inkomst

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar