Intäkter av enskild näringsverksamhet

Huvudregeln är att du ska ta upp alla ersättningar som du får i din näringsverksamhet som intäkt.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Intäkt från försäljning

Det kan vara:

 • försäljning av varor, tjänster och inventarier
 • avkastning på tillgångar, till exempel ränta på verksamhetens pengar
 • ersättning vid försäljning av immateriella tillgångar exempelvis goodwill och hyresrätter.
 • Även om du inte får ersättning i pengar ska du ta upp ersättningen som intäkt. Det kan vara ersättning i form av varor, tjänster eller liknande.  

Kundfordringar

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

En kundfordran innebär att någon ska betala dig när du har levererat en vara eller utfört ett arbete. Alla fordringar räknas som en intäkt i din verksamhet, även om du inte har fått betalt. Du ska ta upp alla fordringar du har vid inkomstårets slut till beskattning. Din kundfordran har vanligen uppstått när du levererade varan eller när du utförde ett arbete. Fordran på lån är däremot inte skattepliktig och skuld på lån får inte dras av.

Förlust på kundfordringar

Fordringar behöver inte tas upp till högre belopp än vad du räknar med att få betalt. Eftersom kundfordran i sig själv är skattepliktig får du dra av förlust på kundfordringar. Du kan få dra av för konstaterad förlust på kundfordringar, det vill säga när du vet hur stor förlusten blev. Om en verksamhet har fått ett ackord eller gått i konkurs är förlusten konstaterad.

Bedöm förlustrisken för varje fordran

Du får också göra avdrag om du har haft fordran länge jämfört med vanlig kredittid och om du har försökt få betalt för den flera gånger och om det är sannolikt att du inte kommer få betalt.

Du ska bedöma förlustrisken för varje fordran för sig. Om du får betalt för en fordran som du tidigare har skrivit ned, ska det belopp som du får betalt tas upp som intäkt i din verksamhet.

Om du har fordringar och skulder i utländsk valuta ska de värderas till kursen i kronor på bokslutsdagen (vanligtvis den 31 december).
 

Näringsbidrag

Om näringsbidrag ska tas upp som intäkt eller inte beror på till vilket ändamål bidraget betalats ut. Har du använt bidraget till en utgift som du inte får göra avdrag för (varken direkt eller genom värdeminskning) ska du inte ta upp bidraget som intäkt. Avser bidraget däremot något som du får göra avdrag för ska bidraget tas upp som intäkt. Bidraget ska redovisas på olika sätt beroende på vad det är avsett att användas till.

Som näringsbidrag räknas:

 • Stöd från till exempel staten, EU, landsting, kommuner som du fått för din näringsverksamhet, och som du inte behöver betala tillbaka
 • Stöd som endast måste betalas tillbaka om till exempel uppställda villkor inte uppfylls, föreskrifter i samband med beviljande inte har följts, något oväntat inträffar som rubbar förutsättningarna för stödet, eller om stödet strider mot EU-regler.

Redovisning av näringsbidrag

Hur bidraget ska redovisas beror på ändamålet med bidraget. Om bidraget avser

 • en utgift som får dras av direkt ska du ta upp hela bidraget som intäkt.
 • en utgift som får dras av genom värdeminskningsavdrag ska underlaget för värdeminskningsavdrag (anskaffningsvärdet) minskas med bidraget. Om bidraget är större än anskaffningsvärdet ska mellanskillnaden tas upp som intäkt.
 • anskaffning av lagertillgång ska du ta upp hela bidraget som intäkt, men vid lagervärderingen ska du inte räkna med den del av lagret som täcks av bidraget. Se exemplet Lagertillgångar.

Tas upp vid årets slut

Du ska normalt ta upp näringsbidrag som intäkt det år du har den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Bidrag betalas ofta ut i efterhand vilket i regel innebär att du ska ta upp näringsbidraget som en fordran vid beskattningsårets slut. Detta kan till exempel vara fallet när ett beslut om bidrag har fattats under beskattnings­året, men utbetalningen inte görs förrän året efter. Samma sak gäller också om något beslut inte har fattats under beskattnings­året men bidraget ändå i huvudsak kan beräknas och bedömas vid årets slut.

Att redovisa ett återbetalt näringsbidrag

Om du har tagit upp näringsbidrag som intäkt ska du göra avdrag med det återbetalade beloppet. Därutöver ska du:

 • I de fall du sänkte anskaffningsvärdet för en tillgång som dras av genom värdeminskningsavdrag ska du öka avskrivningsunderlaget med återbetalat belopp, men maximalt med vad du tidigare sänkt anskaffningsvärdet med.
 • de fall lagrets anskaffningsvärde minskats med det erhållna bidraget ska lagrets anskaffningsvärde ökas med återbetalat belopp.

Exempel: Lagertillgångar

Du har fått 100 000 kr i näringsbidrag och använder hela bidraget till att köpa in lagertillgångar. Du ska då redovisa hela bidraget som intäkt och redovisa hela inköpet som varuinköp. När du vid beskattnings­årets slut gör en lagerinventering visar sig kvarvar­ande lager vara värt 60 000 kr. Av dessa 60 000 kr avser 40 000 kr varor som köpts in med bidraget. Som utgående lager ska du därför bara ta upp 20 000 kr.

På detta sätt kommer näringsbidraget i princip att beskattas först när de lagertillgångar som anskaffats för bidraget har sålts.
 

Försäkringsersättning

Om en försäkringsersättning är en kompensation för utebliven intäkt ska den tas upp till beskattning. Samma sak gäller om den avser en kostnad som du gjort avdrag för till exempel

 • ersättning för lager och inventarier
 • ersättning för byggnad i näringsverksamheten
 • ersättning för markanläggningar
 • ersättningsfond.

Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska du inte redovisa försäkrings­ersättning för inventarier som intäkt utan som en minskning av inventariekontot.
 

Sjukpenning

Sjukpenning med mera ska tas upp som intäkt av närings­verksamhet om ersättningen grundas på inkomst av näringsverksamhet. Sjukpenning på grund av anställning ska du däremot ta upp som inkomst av tjänst.

Sjukpenning bokförs inte som intäkt i räkenskaperna (om den bokförs ska den redovisas mot eget kapital). I stället ska sjukpenningen tas upp under skattemässiga justeringar i NE-bilagan (ruta R44). 
 

Royalty, räntor och liknande

Som intäkt i näringsverksamheten ska du också ta upp:

 • Royalty och regelbunden ersättning för nyttjanderätt till patent, mönster med mera. Om royaltyn är en ersättning för tillfälligt driven vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet ska den i vissa fall tas upp som inkomst av tjänst.
 • Erhållna rabatter, dröjsmålsräntor och liknande intäkter.
 • Räntor på näringsverksamhetens kapital.
 • Kursvinster på näringsverksamhetens fordringar och skulder i utländsk valuta. 
   

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag
Ackumulerad inkomst

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar