Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet

Som intäkt av näringsverksamhet ska du också ta upp allt som du själv tar ut från verksamheten. Det kan gälla varor, bilförmån, fri bostad, andra tjänster eller liknande. Detta gäller inte bara det du tar ut till dig själv eller familjen. Även det du tar ut till vänner och närstående ska tas upp. Samma sak gäller om du använder något som bytesvaluta. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uttag av varor och tjänster

Det uttagna ska värderas till marknadsvärdet, det vill säga det pris du hade fått betala om du köpt det i handeln. För bilförmån finns särskilda värderingsregler.

Du ska redovisa dina privata uttag löpande i bokföringen, se sidan Avsluta enskild näringsverksamhet om hur uttag kan bokföras. Har du av någon anledning inte bokfört uttaget måste du lägga till värdet av det i deklarationen. Tänk på att föra noggranna anteckningar över vilka uttag du gör.
 

Uttag av kontanter

Om du tar ut kontanter för privat bruk räknas detta som ett eget uttag och ska bokföras mot kontot eget kapital i din bokföring. Till skillnad från uttag av varor och tjänster beskattas du inte för uttag av kontanter, eftersom du i stället blir beskattad för verksamhetens resultat.

Du får heller inte göra avdrag för uttagen som om de vore lön. Läs mer på sidan Lön och egna uttag. Om du för över pengar till dina privata bankkonton med mera räknas det också som ett eget uttag som ska bokföras mot eget kapital.

Observera att även de flesta skatter är en privat kostnad. Betalning av debiterad F-skatt ska därför behandlas som ett eget uttag.
 

Bilförmån

Om du har en bil som bokförts i näringsverksamheten ska du ta upp bilförmån om du använder bilen privat. Detta gäller om du drar av kostnaderna för bilen i näringsverksamheten. Det spelar då ingen roll om bilen är ett inventarium eller om den är hyrd (leasad).

Om du använder bilen privat

Du ska ta upp bilförmån om du har använt bilen i mer än ”ringa omfattning” för privatkörning. Det innebär att om du privat (som riktvärde) använder bilen mer än 10 gånger per år eller kör mer än 100 mil ska du redovisa bilförmån.

Tänk på att även resor mellan bostaden och din näringsverksamhet räknas som privata resor.

Körjournal

Om du har bil i näringsverksamheten måste du kunna visa att du faktiskt inte använder den privat i mer än ringa omfattning för att inte beskattas för bilförmån. Ett sätt att visa detta är att föra en ordentlig körjournal.

Det finns inga uttryckliga regler som anger vilka uppgifter en körjournal ska innehålla. Du kan därför framföra vilka omständigheter som helst för att visa att du inte använt bilen privat i så stor omfattning att du ska ta upp bilförmån.

Enligt Skatteverkets uppfattning anses fullgod bevisning uppfylld om körjournalen innehåller följande uppgifter:

  • mätarställning vid årets början
  • datum samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade
  • syftet med tjänsteresan
  • vilka orter/företag/kontaktpersoner du besökt
  • hur många kilometer du kört
  • datum samt mätarställning vid hemkomsten.

Används bilen privat bör också datum samt mätarställning vid start och hemkomst framgå av körjournalen.

Värdering av bilförmån

Bilförmån ska värderas enligt schablon. Värderingen görs på samma sätt som för anställda. Observera att drivmedel inte ingår i bilförmånsvärdet.

För att få avdrag för bilkostnaderna i näringsverksamheten gäller samma förutsättningar som för alla andra kostnader. Bilen måste vara avsedd att användas i driften av verksamheten. Om den behövs för verksamheten får du göra avdrag för alla kost­nader för bilen, dock inte det drivmedel som avser privat körning.

Ett alternativ till att endast kostnadsföra drivmedel för resor i näringsverksamheten är att kostnadsföra alla drivmedels­kostnader och ta upp den del som avser privat körning som förmån. Drivmedelsförmån ska då tas upp till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. För att visa hur stor förmånen av drivmedel till privat körning är kan en körjournal här vara ett bra verktyg.

Bokföring av bilförmån

Har du upprättat förenklat årsbokslut ska du notera värdet av bilförmån som intäkt i bokföringen. Normalt bokförs detta som eget uttag (debet) och intäkt (kredit). Om du upprättar ett vanligt årsbokslut behöver du inte bokföra bilförmånen. Då tar du upp den i deklarationen som en intäktspost (pluspost) under skattemässiga justeringar.
 

Bostadsförmån

Om du i din näringsverksamhet har hus, garage eller dylikt som du använder privat ska du ta upp bostadsförmån som intäkt. Detta gäller även om det är en närstående som använder till exempel ditt garage. Liksom för andra uttag ur verksamheten är det marknadsvärdet som ligger till grund för värderingen av förmånen. Det innebär att förmånen ska värderas till det marknadsvärde som gäller för orten.

Har du låtit en närstående hyra till ett lägre pris, är det mellanskillnaden mellan detta och den marknadsmässiga hyran som du ska ta upp som intäkt.

Bokföring av bostadsförmån

Har du upprättat förenklat årsbokslut ska du notera värdet av bostadsförmånen som intäkt i bokföringen. Normalt bokförs detta som eget uttag (debet) och intäkt (kredit). Om du upprättar ett vanligt årsbokslut behöver du inte bokföra bostadsförmånen. Då tar du i stället upp den i deklarationen som en intäktspost (pluspost) under skattemässiga justeringar.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Intäkter av enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag
Ackumulerad inkomst

Lämna en kommentar