Ersättningsfond

Här hittar du information om vad ersättningsfond är och vem som får göra avdrag för avsättningar till ersättningsfonder. Du får veta syftet med reglerna om ersättningsfond, vilken ersättning som ger rätt till avdrag och hur mycket man får dra av i olika situationer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är ersättningsfond? Om du får ersättning från en försäkring för att tillgångar i din verksamhet har skadats eller förstörts, räknas ersättningen som en intäkt i näringsverksamheten och du ska därmed betala skatt för ersättningen.

Om ersättningen avser brandskada eller annan olyckshändelse har du möjlighet att dra av samma belopp som du fått i ersättning. På så sätt kan du skjuta upp beskattningen till dess att du har möjlighet att skaffa nya tillgångar i utbyte mot de tillgångar som förstörts. Det gör du genom att sätta av beloppet till ersättningsfond. Ersättningsfonden får du ha kvar till dess att du skaffat nya tillgångar, men inte längre än tre år. Den gäller också för ersättningar du fått i vissa tvångssituationer, till exempel tvångsinlösen av mark. Du behöver inte sätta in beloppet på ett konto i banken eller liknande.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Avsättningsregler

För att få avdraget måste du bokföra den avsättning till ersättningsfond som du vill göra. Ersättningsfond för mark behöver dock inte bokföras.

Vilken ersättning kan du sätta av?

För att du ska få sätta av till ersättningsfond ska ersättningen som du har fått bero på brandskada eller annan olyckshändelse. Du kan få ersättning för

 • inventarier
 • byggnader och markanläggning
 • mark
 • lager av djur i jordbruket eller renskötsel.

Du får också göra avdrag om du fått ersättning för inventarier, byggnader och markanläggningar eller mark i samband med att

 • en fastighet tas i anspråk på grund av tvång, till exempel expropriation eller liknande
 • en fastighet avyttras under sådana förhållanden att det måste anses som en tvångsavyttring
 • en fastighet avyttras som ett led i åtgärder för jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering
 • en fastighet avyttras till staten på grund av flygbuller
 • förfoganderätten till en fastighet inskränks för obegränsad tid, med stöd av miljöbalken eller på motsvarande sätt med stöd av andra författningar, under förutsättning att ersättningen är en engångsersättning.

Du får enbart göra avdrag för byggnader, markanläggningar och mark om tillgångarna är kapitaltillgångar (avsedda att stadigvarande brukas och innehas i verksamheten). Om det däremot är tillgångar som är avsedda för omsättning (normal försäljning i din verksamhet) får du vanligen inte göra avdrag. Djurlager är den enda omsättningstillgång som ger rätt till avdrag för avsättning till ersättningsfond.

Hur mycket kan du sätta av?

Det högsta belopp som du kan sätta av till en ersättningsfond är den försäkringsersättning som du har fått. Om du har fått dra av för värdeminskning på grund av skadan med större belopp än du annars skulle ha fått, ska du minska avdraget till ersättningsfond med samma belopp. Om den ersättning du fått gäller en såld fastighet får avdraget till ersättningsfond inte vara större än summan av kapitalvinsten.
 

Att använda fonden

Du behöver inte tillstånd från Skatteverket när du ska använda ersättningsfonden. Enligt huvudregeln ska du använda fonden för att skaffa samma slags tillgångar som du satte av för till fonden. De belopp du använder ur fonden är inte skattepliktig intäkt, men du måste minska avskrivningsunderlagen på de nya inköp du gör med använt belopp. Detta gäller för inventarier, byggnader, markanläggning och djurlager. När det gäller mark får du minska ditt ursprungliga anskaffningsvärde med använt belopp.

Du ska ha använt fonden senast under det tredje året efter det år då du gjorde avsättningen. Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket besluta att du får ha kvar fonden upp till ytterligare tre år.

Vad kan du utnyttja fonderna för?

Inventarier

En ersättningsfond för inventarier får du utnyttja för

 • avskrivning av och utgifter för underhåll och reparation av inventarier
 • nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel, med de begränsningar som gäller för fond för djurlager. 

Byggnader och markanläggningar

En ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får du utnyttja för

 • avskrivning av och utgifter för underhåll och reparation av byggnader och markanläggningar som är kapitaltillgångar
 • avskrivning av och utgifter för underhåll och reparation av inventarier
 • nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel, med de begränsningar som gäller för fond för djurlager.

Mark

En ersättningsfond för mark får du utnyttja för anskaffning av mark som är en kapitaltillgång. Med mark avses inte bara ”råmark” utan också växande skog, täkter och annat som omfattas av reglerna om beskattning av fastighetsvinst, och som inte avser byggnader och markanläggningar. 

Djurlager i jordbruk och renskötsel

En ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får utnyttjas för nedskrivning av ett sådant djurlager. Fonden får användas med högst ett belopp som motsvarar utgifterna under beskattningsåret för anskaffning av djur till ett sådant lager. Nedskrivningen får inte leda till att lagret vid beskattningsårets utgång får ett lägre värde i sin helhet än vad som annars skulle ha godtagits. 
 

När fond måste tas upp till beskattning

Du måste ta upp ersättningsfond till beskattning,  bland annat

 • om fonden använts för fel ändamål
 • om hela eller den största delen av näringsverksamheten överlåtits
 • verksamheten upphört
 • vid konkurs
 • om fonden inte använts inom den tid som gäller.

I vissa fall behöver inte ersättningsfonden tas upp till beskattning om näringsverksamheten överlåtits eller verksamheten har upphört. När en fond tas upp till beskattning ska du på det belopp som tas upp, lägga till ett särskilt tillägg på 30 procent. Om det finns synnerliga (särskilt starka) skäl ska tillägg inte tas upp. Med överlåtelse av näringsverksamheten menas också att denna helt eller delvis fått ny ägare på grund av bodelning, arv eller genom testamente. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att den nya ägaren ska ta över fonden i stället för att den ska tas upp till beskattning. 
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Intäkter av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Avdrag för värdeminskning enskild näringsidkare
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag
Ackumulerad inkomst

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar