Rot- och rutarbete

Den som anlitar dig för rot eller rutarbete kan få skattereduktion, så kallat rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Begär utbetalning senast den 31 januari

Begäran om utbetalning kan ske först när köparen har betalat. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalade för arbetet. Om det är en lördag, söndag eller en allmän helgdag så gäller nästkommande vardag. Din begäran behöver alltså inte ha betalats ut senast den 31 januari.
 

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Det är du som utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt din köpare. Efter utfört arbete gör du ett avdrag på arbetskostnaden på fakturan till din kund. Avdraget för rotarbete får vara max 30 procent av arbetskostnaden. För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden. Rot-och rutavdraget är tillsammans på max 50 000 kronor per person och år.

Villkor för rot- och rutavdrag

Köparen måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Du som utförare får inte vara närstående till köparen. Fler villkor för att få rot- och rutavdrag hittar du här:

 • Vem har rätt till rotavdrag?
 • Vem har rätt till rutavdrag?
   

Svar på vanliga frågor – Rot- och rutarbete

Vad är ritavdraget?
Ritavdraget är inget nytt avdrag, utan ett populärt namn på utvidgningen av det nuvarande rutavdraget som efter den 1 augusti även kommer att innefatta vissa IT-tjänster. Därmed gäller samma villkor som för rutavdraget.

Ger trädfällning på köparens skogsmark rätt till rutavdrag?
Nej, arbetet ska vara utfört på köparens tomt, trädgård eller nära anslutning till bostaden.

Om jag både utför ett rot- och ett rutarbete åt en kund, måste jag upprätta två fakturor och göra en rot- och en rutbegäran?
Det går att ta med både rot- och rutarbete på samma faktura, förutsatt att arbetena redovisas var för sig och att det framgår vilket arbete som utförts. Du måste däremot göra två olika begäran om utbetalning till Skatteverket; en för rotarbetet och en för rutarbetet.

Hur länge kan möblerna magasineras för att det ska räknas som en kortare period och att flytten därmed ska ge rätt till rutavdrag?
En förutsättning för att flytt av bohag till och från magasinering ska ge rätt till rutavdrag är att det ska ingå som ett led i flytten och vara tillfällig. Flytten från magasineringen till den nya bostaden ska ske inom två år.

Vid flytt av tunga möbler som till exempel ett piano debiterar vi kunden ett tillägg för tunga lyft. Ger även det rätt till rutavdrag?
Om tillägget ingår i arbetskostnaden för flytten av bohaget ger det rätt till rutavdrag.

Kan jag räkna med kostnader för motorsåg och andra maskiner i rutavdraget när jag utför trädfällning, stubbkapning och vedkapning? Ger även vedstapling rätt till rutavdrag?
Kostnaden för verktyg som behövs för att arbetet ska kunna utföras och som hålls med en eller två händer ger rätt till rutavdrag. Större maskiner får inte räknas med i underlaget. Vedstapling ger rätt till rutavdrag.

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag utföra som köparen får rutavdrag för?
Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. 
 • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
 • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
 • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

När ska jag som utförare ansöka om utbetalning då kunden betalat bara en del av fakturabeloppet exempelvis vid delfakturering? Och vad händer om betalningar görs på båda sidorna av ett årsskifte?
Om du har utfört ett rut- eller rotarbete och kunden bara har betalat en del av det sammanlagda fakturabeloppet ska du ansöka om utbetalning för denna del. För den del av fakturan som kunden betalade år 1 måste du ansöka om utbetalning senast den 31 januari år 2.Fakturan behöver alltså inte vara slutbetald för att du ska kunna ansöka om utbetalning, däremot måste arbetet som betalningen avser vara utfört. Om fakturan avser både material- och arbetskostnader och det vid delbetalningen inte framgår vad betalningen avser ska din begäran om utbetalning proportioneras mot den slutliga fördelningen av material och arbete.När kunden betalar resterande del av fakturan ansöker du om utbetalning för den delen. Även det beloppet ska du proportionera.
Exempel 
Du har slutfakturerat 24 000 kr för materialkostnader och 40 000 kr för arbetskostnader avseende rotarbete på, totalt 64 000 kr. På fakturan har du lämnat avdrag för skattereduktion med 12 000 kr, alltså 30 % av arbetskostnaden. Kundens belopp att betala enligt fakturan blir 52 000 kr.
Kunden betalar dock bara 39 000 kr under år 1. Det framgår inte till vilken del betalningen avser material- och/eller arbetskostnad. Kundens betalning på 39 000 kr motsvarar 75 % av fakturabeloppet 52 000 kr.Du som utförare ska, senast den 31 januari år 2, ansöka om utbetalning från Skatteverket till den del du fått betalt. I det aktuella fallet får du begära utbetalning med 75 % av det lämnade avdraget för skattereduktion. Det belopp du ska begära blir alltså (75 % av 12 000 kr) 9 000 kr.Om/när kunden betalar resterande del av fakturan, ska begäran om utbetalning göras enligt samma proportionering.

Jag har i november 2015 fått en förskottsbetalning från en kund för ett arbete som jag ska utföra i februari 2016. När kan jag ansöka om utbetalning från Skatteverket?
Du kan ansöka om utbetalning först efter det att du har utfört arbetet. Om kunden under år 1 har betalat förskott för arbete som ska utföras under år 2 så måste du ha utfört arbetet och ansökt om återbetalning senast den 31 januari år 2. Eftersom arbetet i detta exempel ska utföras först i februari år 2 kommer du inte att kunna få någon utbetalning enligt fakturamodellen.

Jag har påbörjat ett rutarbete under senare delen av 2015 som kommer att slutföras under januari 2016. Kunden ska betala fakturan i januari 2016. När kan jag ansöka om skattereduktion?
Du kan ansöka om skattereduktion när kunden har betalat fakturan men senast den 31 januari 2017.

Kan utgift för anlitande av företag som hjälper till med att organisera och strukturera hemmiljön medföra rätt till rutavdrag?
Till arbeten som ger rätt till rutavdrag räknas arbete av mer vardaglig karaktär som inte kräver specialistutbildning eller utförs med mer avancerad städutrustning. Exempel på sådana tjänster är enklare städ- eller rengöringsarbete såsom dammsugning, dammtorkning och skurarbete som behöver utföras med jämna mellanrum. Rutavdrag medges även för ommöblering som krävs för att rengöringsarbetet ska kunna utföras.Arbete med att organisera ett hem kräver mer specialistkunskaper än vanlig återkommande städning, även om resultatet av en omorganiserad och strukturerad hemmiljö kan medföra att det ser mer städat ut. Utgift för anlitande av företag som hjälper till med att organisera och strukturera hemmiljön kan därför inte, enligt Skatteverkets uppfattning, medföra rätt till skattereduktion.

Hur ska en faktura som avser rutarbete vara utformad?
De här uppgifterna bör finnas på en faktura:

 1. Vem som har utfört arbetet.
 2. Uppgift om att utföraren har F-skatt.
 3. Kundens personnummer.
 4. Vilken typ av arbete som har utförts.
 5. Var arbetet är utfört och under vilken tidsperiod
 6. Om arbetet avser ett rotarbete ska fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och dess lägenhetsnummer framgå
 7. Fördelningen av kostnaden på arbete respektive material och övriga kostnader (exempelvis maskinkostnad, resekostnad, transportkostnad och lagerplock).
 8. Fakturans totala belopp exklusive och inklusive moms, även momsens storlek och procentsats.
 9. Skattereduktionens storlek.

Tänk på att du kan avtala med din köpare om vad som gäller ifall att Skatteverket avslår din begäran om utbetalning.

Kan man få skattereduktion för kompletterande rutarbete som utförs av en kommun (direkt eller indirekt) som tilläggstjänst till den kommunala hemtjänsten?
Städ- och andra omsorgstjänster som tillhandahålls av kommunen kan aldrig ge skattereduktion.

Kan medlemmarna i en bostadsrättsförening få avdrag för rutarbete om de låter företaget som städar trapphuset och tvättstugan fakturera dem istället för föreningen?
Nej, det kan inte ges reduktion för dessa tjänster eftersom det är fråga om föreningens/fastighetsägarens gemensamma utrymmen som städas, inte den enskilda personens bostad.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Betalning av rot- och rutavdrag
Vad räknas som rot och rut?
Rotarbeten i småhus
Rotarbeten i bostadsrätt
Rutarbeten
Vem har rätt till rotavdrag?
Vem har rätt till rutavdrag?
Närstående till köparen av rot och rut
Rot- och rutarbete utanför Sverige

Lämna en kommentar