Finansiering

Alla företag har ett ständigt behov av kapital för att driva verksamheten. Pengar behövs till investeringar i maskiner och lokaler, insatsvaror, löner, hyra etc. Hur mycket kapital som behövs beror bland annat på var i livscykeln ett företag befinner sig, företagets ambitionsnivå, vilken bransch det är och företagets storlek.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Då företaget varit verksamt en tid finns en del egna ekonomiska resurser att tillgå men för de allra flesta företag krävs att åtminstone en del av det kapital som behövs skaffas från andra finansieringskällor.

Vi beskriver i detta avsnitt de vanligaste sätten att finansiera företagets verksamhet på. Finansieringslösningar som ofta används av företag i etableringsfasen.

Finns många möjligheter till finansieringslösningar

Förutom att företaget använder eget upparbetat kapital (i företagsstarten en egen kapitalinsats) finns ett flertal sätt att finansiera sitt kapitalbehov på. Exempel på finansieringslösningar är banklån, checkräkningskredit, avbetalning, leasing, factoring, via investmentföretag (riskkapitalföretag).

Banklån

Vid en företagsstart eller då en större investering ska genomföras är det vanligt med ett traditionellt banklån. Ett banklån är en långfristig kredit och anpassas ofta (förhandlas) till löptid, amorteringstakt och räntenivå.

Namn på lånen brukar vara

  • Inteckningslån; Lån mot säkerhet av pantbrev i fast eller lös egendom. Företagsinteckning är inteckning i lös egendom.
  • Reverslån; Lån mot borgen (namnsäkerhet) eller realsäkerhet.

Checkräkningskredit

För de flesta företag är inte betalningsströmmarna kontinuerliga utan både inbetalningar och utbetalningar varierar kraftigt under året. För att inte råka ut för en likviditetskris kan det vara lämpligt att skaffa en kredit till företagets check- konto.

Rent praktiskt innebär en checkräkningskredit att företaget fått tillåtelse av tex banken att utnyttja en maximerad summa pengar utöver det tillgodohavande man har på checkkontot. Företaget får en kortvarig kredit på den summa pengar som utnyttjas.

Kostnaden för en checkräkningskredit är en årsavgift, vanligen 1-2% av krediten, samt en räntekostnad på den summa som utnyttjas.

Checkräkningskrediten kan betraktas som både en långfristig och kortfristig finansieringskälla. Det långsiktiga ligger i att krediten oftast förnyas från år till år medan det kortsiktiga ligger i att utnyttjandet och återbetalningen av krediterna sker löpande under året.

Avbetalning

Avbetalningskrediter fungerar på precis samma sätt som ett banklån. Som exempel kan en maskinleverantör sälja sin maskin mot avbetalning. Företaget investerar i maskinen och äger den. En avbetalningsplan görs mot maskin- leverantören och maskininvesteringen används som säkerhet.

För de flesta går det att jämföra med ett vanligt bilköp. För den summa som inte betalas kontant görs en avbetalningsplan mot bilförsäljningsföretaget. Ett annat alternativ är att ta ett banklån och betala hela summan till bilför- säljningsföretaget och istället ”stå i skuld” till banken. Kostnaden för det ena eller andra alternativet får avgöra.

En avbetalning kan normalt användas för att finansiera inventarier som har ett värde på andrahandsmarknaden. Normalt krävs inga andra säker- heter än avbetalningsobjektet.

Leasing

Istället för att företaget själv investerar i tex en maskin, en bil, hyr man den av ett leasingföretag. Leasingföretaget köper objektet, är alltså ägare till objektet, och hyr ut det till företaget. En vanlig form av leasing är billeasing.

Factoring – fakturabelåning

Ett sätt att snabbt få in likvida medel är att belåna eller sälja sina fakturor hos ett factoringföretag. Factoringbolaget betalar omgående ut en större del av fakturans värde till företaget. Då kunden betalt till factoringbolaget (som kasserar in fordringarna) får företaget resten av fakturasumman minus den avgift som factoringbolaget tar. Vid så kallad amerikansk factoring köper factoring- bolaget fakturan och tar därmed över risken.

Riskkapital

Vissa kreditinstitut (även privatpersoner) har specialiserat sig på att tillföra kapital till innovativa företag i etableringsfasen. Eftersom det är nystartade företag eller projekt där både vinsten kan bli stor samtidigt som risktagandet är alldeles uppenbart kallas detta kapital för riskkapital och företagen som tillhandahåller detta för investmentbolag eller riskkapitalbolag.

Dessa riskkapitalbolag går in som delägare och målsättningen är att efter ett antal år sälja sin del med god vinst satt i relation till det satsade kapitalet. Kraven på kompetenta styrelser är mycket uttalad för att ett riskkapitalbolag ska satsa pengar.

Affärsänglar

En affärsängel är en privatperson som direkt eller via ett företag investerar i företag. Affärsängeln investerar egna pengar. Det kan t ex vara en person som sålt sitt företag och nu vill investera delar av kapitalet i företaget, men affärsängeln kan även ha en bakgrund som vd eller chef på ett företag och därigenom skaffat sig en grundplåt att investera.

Exportkredit

AB Svensk Exportkredit, SEK, som ägs av staten, kan hjälpa företaget med exportkrediter och annat som kan komma i fråga vid en exportaffär. Exportkreditnämnden har till uppgift att stödja svenska företag med olika typer av garantier vid exportaffärer.

Om säkerheter

I varje enskilt fall är det av största vikt att företaget har noga tänkt igenom den investering man vill göra. En bedömning måste göras av både marknaden och den konkurrens företaget utsätts för. Om företaget skall söka finansiering via ett externt finansieringsbolag eller riskkapitalbolag krävs oftast en väl underbyggd redogörelse för vad investeringen innebär.

Om företaget skall låna i bank är det i de flesta fall nödvändigt med säkerhet för lånet. Normalt krävs någon form av borgensförbindelse eller säkerhet i form av inteckning i fastighet. Vid avbetalning kan det som köpts fungera som säkerhet om säljaren har ett äganderättsförbehåll.

Förslag på länkar till ytterligare information:

Tillväxtverket. www.tillvaxtverket.se
ALMI Företagspartner. www.almi.se
Svenska Riskkapitalföreningen. www.svca.se

Lämna en kommentar