Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Personer som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade social- försäkringsförmåner. Inget krav på svenskt medborgarskap eller bosättning i landet krävs – utan gäller i princip alla. Den som betalar ut ersättningen för arbetet ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. 

Med arbete i Sverige räknas även arbete ombord på ett svenskt handelsfartyg eller utsändning till annat länd på begränsad tid.

Arbetsgivaravgiften räknas fram genom ett procentuellt pålägg på bruttolönen. I bruttolönen inkluderas eventuella skattepliktiga förmåner. 

Om företaget har skattskyldig som fyllt 65 år före verksamhetsårets början betalas ingen arbetsgivaravgift utan istället särskild löneskatt. 

De ingående socialavgifterna är:

  2016   2017
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %   0,70 %
Sjukförsäkringsavgift 4,85 %   4,35 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %   2,64 %
Allmän löneavgift 9,65 %   10,72 %
Summa 31,42 %   31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.

För anställda som är födda 1938 -1951 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

För ett företag med anställda består kostnaden för arbetskraften av lön och andra ersättningar, arbetsgivaravgifter och avgifter till försäkringar som är beslutade genom kollektivavtal t ex AMF.

Till kontant lön räknas förutom tidlön bland annat följande kontantförmåner:

 • ackordsersättning
 • ackordskompensation
 • avgångsvederlag
 • avlöningsutjämning
 • bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader
 • bonus
 • driftstillägg
 • felräkningspengar
 • färdtidsersättning
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • gratifikation
 • havandeskapslön
 • helgdagslön/-ersättning
 • ersättning för hemresor
 • jour- och beredskapsersättning
 • kallortstillägg
 • kontrollrondsersättning
 • kostersättning (då fri kost utbyts mot kontanter)
 • arbetstagarens kostnader för mätningsavgift
 • obekvämhetstillägg
 • permitteringslön
 • provision
 • repetitionsövningsbidrag och annan ersättning från arbetsgivare under militärtjänst
 • reseersättning för resor till och från arbetet (gäller dock ej de reskost- nadsbidrag vid dagliga resor som enligt avtal betalas till vissa anställda inom bl.a. byggnads-, måleri- och rörbranscherna som har tjänstestället i bostaden, till den del ersättningen inte överstiger avdragsgilla belopp)
 • restidsersättning
 • sammanträdesarvode
 • semesterersättning
 • semesterlön
 • sjuklön
 • skifttillägg
 • tantiem
 • ”traktamente” på vanliga verksamhetsorten samt utan samband med övernattning
 • vikariatsersättning
 • vinstandel (från annan än vinstandelsstiftelse)
 • vänteersättning
 • ersättning för ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • övertidsersättning
   

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

Det nya skatteförfarandet från 1 januari 2012
F-skatt och egenavgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Styrning av trafik på internet
Kulturarbetare med egen verksamhet
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
Belopp och procent – inkomstår 2017

Lämna en kommentar