Reklam via e-post

Den 1 april 2004 gjordes ändringar i marknadsföringslagen som bland annat handlade om reklam via elektronisk post. Lagändringarna är gjorda för att anpassas till artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (kommunikationsdataskyddsdirektivet).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Krav på samtycke

I Lagutskottets betänkande stod det följande:

”Lagförslaget innebär att en näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person som huvudregel får använda elektronisk post bara om personen har samtyckt till det på förhand, en s.k. opt in-lösning. Kravet på samtycke skall dock, under vissa förutsättningar, inte gälla vid marknadsföring inom ramen för ett befintligt kundförhållande. Ett reklammeddelande som sänds med elektronisk post måste vidare alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen skall upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring som riktas till juridiska personer.”

Konsumentverket förklaras ändringarna i den nya lagen så här:

”Huvudregeln är att det är förbjudet att skicka e-postreklam till konsumenter och andra fysiska personer som enskilda firmor. Företag får bara skicka e-postreklam om den fysiska personen i förväg har tackat ja till att få reklam från företaget, så kallad opt-in. Detta framgår av 19 § marknadsföringslagen. Tidigare var det tillåtet att skicka e-postreklam om den fysiska personen inte hade tackat nej, så kallad opt-out.”

Det vi kan konstatera är att det är helt förbjudet att skicka ut e-postreklam till fysiska personer och enskilda firmor om inte dessa tackat ja till detta i förväg.

Men det finns ett undantag. Under förutsättning att det råder ett ”etablerat kundförhållande” sedan tidigare mellan företaget och den fysiska personen är det tillåtet.

Obeställd reklam

19 § En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen, gäller inte kravet på samtycke enligt första stycket om,
1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,
2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och
3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

20 § Vid marknadsföring med elektronisk post ska meddelandet alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person.

20 a § Vid marknadsföring av informationssamhällets tjänster med elektronisk post får mottagaren inte uppmanas att besöka webbplatser vars marknadsföring strider mot 9 § eller 10 § tredje stycket. Lag (2011:591).

21 § En näringsidkare får använda andra metoder för individuell kommunikation på distans än sådana som avses i 19 §, om inte den fysiska personen tydligt motsatt sig att metoden används.

Läs mer om:

Reklam
Traditionella reklamkanaler

Internet
PR – public relations
En bärande kommunikationsidé
Kampanjplan
Samarbete med reklambyrå
Viktiga begrepp som bör kunnas
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker – papper

Lämna en kommentar