Dagligen översköljs vi av både bra och dålig reklam. Många människor påstår att de inte påverkas av reklam men trots detta finns det många bevis på att en lyckad reklamkampanj ökar företagets försäljning.

Eftersom utbudet oftast överstiger efterfrågan gäller det att tala om för potentiella kunder vilka produkter och/eller tjänster företaget erbjuder. Om företaget (dess produkter/tjänster) inte "syns och hörs" - vem vet då att företagetexisterar och vad som erbjuds - inte många.

Se reklam som en investering i ditt företags framtid på både kort och lång sikt.

Vi har också ett avsnitt sett ur konsumentperspektiv. Information som Konsumentverket ger privatpersoner när det gäller reklam och hur de som konsumenter skall vara observanta. Mycket styrs av lagar och förordningar och det gäller att veta vad man får och inte får göra i reklamsammanhang.

Varför göra reklam?

Naturligtvis är målet med reklam - ja all marknadskommunikation, att öka företagets försäljning. Att ett företag gör reklam är också en avvägning mellan tid, kostnad och effekt. Ett företag som arbetar mot en "massmarknad", d.v.s. det riktar sig till en stor mängd kunder vilka kan finnas både lokalt, regionalt eller nationellt, använder reklam i massmedier för att helt enkelt nå ut med budskap till sina kunder.

Ett företags reklam har många viktiga uppgifter. Några av de främsta är

 • Hitta nya kunder som attraheras av budskapet och köper.
 • Ge information om företagets produkter eller tjänster.
 • Stödja försäljningen genom att ge kunder bakgrundsinformation och på det sättet underlätta vid den första kundkontakten.
 • Skapa en positiv attityd (reaktioner) till företaget och dess produkter och tjänster.

Vi kan också bryta ned reklamens uppgift i tre delmål

 • kunskap om företaget och dess produkter
 • handling, fler köper företagets produkter
 • attityd, skapa en positiv image kring företaget och dess produkter

Dessa mål går att göra mätbara vilket är en förutsättning för att företaget ska kunna veta vilken effekt ett visst reklambudskap haft.

På kort sikt är reklam till för att få kunder att snabbt reagera på exempelvis ett erbjudande eller en nyhet. Sett på längre sikt är reklamen en del av företagets marknadskommunikation och till för att arbeta in företagets namn och skapa en positiv attityd till företaget och dess produkter.

Det är viktigt att reklam upprepas. Alla ser t.ex. inte din annons första gången, flera av dem som ser den kanske inte har användning för din produkt just då o.s.v. Många gånger är det på det viset att när du och dina medarbetare är innerligt trötta på den annons, affisch etc. som används - det är då andra har börjat upptäcka den och den har börjat bli effektiv.

Målgruppsanpassa alltid företagets reklam

För att få ut mesta möjliga effekt ur ett reklambudskap är det viktigt att den är målgruppsanpassad. Frågor som företaget först ska ställa sig är
- Vem är kunden?
- Hur ser kunden ut?
- Är det ett företag eller en privatperson?
- Man eller kvinna?
- Ung eller gammal?
- Boende i villa eller lägenhet
osv.

Företaget måste helt enkelt anpassa reklamen till den grupp kunder företaget har eller vill få.

Då målgruppen är bestämd utformas reklambudskapet - text, bilder etc. som anses vara bäst i kontakten med just denna målgrupp. Vet man sin målgrupp är det också lättare att välja reklamkanal.

Reklammedier- reklamkanaler

Det finns ett stort utbud av medier där företag kan sprida sina budskap. Förutom de som vi brukar kalla traditionella medier, dagspress, facktidningar, bio, direktreklam m.m. har det under senare år kommit fram flera nya kanaler där företag kan sprida sin reklam. En stor mängd TV-kanaler, som blir fler och fler och mer och mer specialiserade, gör det lätt att nå utvalda kundgrupper. Senast i raden av stora reklamkanaler är Internet som numera redan börjar kännas som att det existerat i "evigheter". Mobiltelefonerna börjar också fyllas med reklambudskap samtidigt som de börjar integreras med Internet.

Vi i villa

Bilden: Vill företaget nå Sveriges villaägare är "vi i villa" en möjlig reklamkanal. Delas ut gratis till alla villaägare. Innehåller redaktionell text och annonser.

 • satsningen som ska göras på kampanjen.
   
 • Vilken effekt förväntas kampanjen ge?
  Beräkna intäkterna på kort sikt - på lång sikt.
   
 • Vem är målgruppen?
  Gör en analys av målgruppen och bestäm noga dess profil, dess egenskaper.
   
 • Var når vi målgruppen?
  Bestäm inom vilket geografiskt område målgruppen ska nås.
   
 • Hur stor räckvidd ska vi ha?
  Bestäm hur många inom målgruppen som ska nås av budskapet.
   
 • Hur når vi målgruppen?
  Ta reda på vilka/vilket media som når flest potentiella kunder inom målgruppen.
   
 • När vill vi nå dem?
  Bestäm lämplig tidpunkt och frekvensen, d.v.s. hur många gånger ni vill nå målgruppen.
   
 • På vilket sätt ska vi mäta effekten av reklamkampanjen?
  Bestäm innan kampanjen börjar hur effekten av den ska mätas.

Några viktiga begrepp

I kommunikationen med en reklambyrå är det bra om du vet vad följande begrepp står för.

Räckvidd: Hur många i din målgrupp som nås av budskap genom det valda mediet. Tänk på att exempelvis en tidnings eller tidskrifts upplaga inte är detsamma som räckvidden. Antalet personer som läser en tidning eller en tidskrift kan vara betydligt fler än vad upplagan antyder.

Frekvens: Antalet chanser till kontakt. Att upprepa sitt budskap leder till att fler uppmärksammar det.

Impact: Budskapets signalstyrka, förmåga att engagera d.v.s. hur människor tar till sig budskapet. Signalstyrkan beror på flera olika faktorer t.ex. format, utformning, färg, rörliga bilder, ljud.

Ytterligare en faktor har stor betydelse:

Tid: Krävs många gånger en kontinuitet över tiden.

Att göra medieval handlar tyvärr alltför ofta om kostnader och det är ytterst få företag som har råd att planera och genomföra den önskvärda reklamkampanjen.

Följande bör du tänka på:

 • Mediaräckvidd. Vilket huvudmedia når målgruppen bäst.
   
 • Mediakontakt. Vilket huvudmedia har bäst kontakt med målgruppen.
   
 • Reklamkontakt. Vilket huvudmedia exponerar reklamen bäst.
   
 • Reklamobservation. I vilket huvudmedia uppmärksammas reklamen bäst.
   
 • Reklamkommunikation. I vilket huvudmedia kommunicerar budskapet effektivast.
   
 • Säljeffekt. Vilket huvudmedia ger den bästa säljeffekten.

Då man mäter effekten av t.ex. annonsering används följande begrepp:

 • OBS - värde: Den genomsnittliga andel som uppmärksammat annonsen.
   
 • LÄS - värde: Den andel som helt eller delvis läst annonsen.

Läs mer om:

Traditionella reklamkanaler
Internet
Reklam via e-post
PR - public relations
En bärande kommunikationsidé
Kampanjplan
Samarbete med reklambyrå
Viktiga begrepp som bör kunnas
Logotyper och varumärken
Text och typografi
Bilder och färger i trycksammanhang
Trycksaker - papper