Uppdaterades:

En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när.

Uppdaterades:

För att ditt företags försäljning ska omfattas av skyldigheten att registreras i ett kassaregister ska försäljningen ske mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. 

Ja. Bestämmelserna om kassaregister ersätter inte bokföringslagens bestämmelser om vad som ska sparas. Kontrollremsor och journalminne är räkenskapsinformation enligt bokföringslagen och du ska spara kontrollremsa/journalminne till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (jfr 7 kap. 2 § första stycket bokföringslagen).
 


I 2 kap. 11 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister är reglerat att tillverkningsnumret för en kontrollenhet ska vara ett unikt nummer på 17 alfanumeriska tecken som identifierar en kontrollenhet och tillverkaren. Vad som närmare avses med alfanumeriska tecken har Skatteverket inte reglerat i föreskrifterna. För underlätta en enhetlig tillämpning av bestämmelsen har Skatteverket för avsikt att ändra föreskrifterna så att endast a-z, A-Z, 0-9, mellanslag och bindestreck ska vara godkända tecken för tillverkningsnummer. För mellanslag och bindestreck kan det bli aktuellt med vissa begränsningar. Denna ändring gäller enbart för nya kontrollenhetsmodeller.
 

Av 8 kap 1 § SKVFS 2014:9  framgår att för varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram ska det finnas en tillverkardeklaration.

Om ett kassaregister inte regelmässigt används på en viss försäljningsplats får företaget anmäla kassaregistret på företagets registreringsadress.
 

Skatteverket gör tillsynsbesök utan att anmäla det i förväg till dig. Syftet med besöken är att kontrollera att du som näringsidkare har ett kassaregister som uppfyller de krav som finns.

Kassaregisterkravet omfattar torg- och marknadshandeln. Försäljning i tillfälligt förhyrda lokaler utgör torg- och marknadshandel. Företag som både har butiksförsäljning och försäljning på exempelvis mässor eller tillfällig försäljning på torg- och marknader ska använda kassaregister även om denna försäljning i sig är av obetydlig omfattning.

Uppdaterades:

En del verksamheter är direkt undantagna från krav på kassaregister medan det vid andra undantag krävs en ansökan hos Skatteverket. Se listan nedan för verksamheter som är direkt undantagna. Du kan ansöka om undantag till Skatteverket om det anses oskäligt att använda kassaregister eller att tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt. 

Uppdaterades:

Som företagare måste du alltid ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto, oavsett om kunden betalar kontant eller med kontokort. Ett kassakvitto kan vara i pappersformat eller i elektronisk form. Om kunden inte vill ta emot ett elektroniskt kvitto ska du kunna lämna ett papperskvitto i stället. 

Uppdaterades:

Du som ska ha ett kassaregister måste anmäla det till Skatteverket. Enklast gör du anmälan via tjänsten Kassaregister. Där kan du registrera kassaregister, ändra uppgifter och felanmäla. Även ombud som till exempel återförsäljare, kan göra anmälningar. 

Uppdaterades:

Ackumulerad inkomst kallas sådan inkomst som ska deklareras i sin helhet ett år men som du tjänat in under två eller flera år. För sådan inkomst finns en möjlighet till lindring av den statliga inkomstskatten genom en särskild skatteberäkning.

Uppdaterades:

När du driver ditt företag i form av enskild näringsverksamhet kan du aldrig ta ut någon lön till dig själv. Däremot kan du göra egna uttag när du behöver pengar privat. Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag.
 

Uppdaterades:

Om du får ett underskott i din näringsverksamhet har du möjlighet att spara det för att göra avdrag mot framtida överskott. Vid nystartad, litterär och konstnärlig verksamhet kan du få göra avdraget tidigare. Det gäller även om du har ett andelshus som ingår i verksamheten. 

Uppdaterades:

Här hittar du information om vad ersättningsfond är och vem som får göra avdrag för avsättningar till ersättningsfonder. Du får veta syftet med reglerna om ersättningsfond, vilken ersättning som ger rätt till avdrag och hur mycket man får dra av i olika situationer.

Uppdaterades:

Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning, ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag likvärdiga. Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Du sätter av till expansionsfond i deklarationen, inte i bokföringen. 

Uppdaterades:

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.

Uppdaterades:

Vid räkenskapsårets slut, vanligtvis den 31 december, ska du bestämma varulagrets värde. Med varulager menas de materiella tillgångar som du har för avsikt att sälja, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av dina varor eller tjänster.

Uppdaterades:

Restvärdesavskrivning liknar räkenskapsenlig avskrivning och kan ses som en version av denna. Restvärdesavskrivning kan i vissa fall vara svår att tillämpa i praktiken.