5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet

Beskriv din vision och dina mål
 
Beskriv din vision och dina mål som du vill uppnå om 1 - 5 år. Hur stort är före- taget då? Kommer du att ha anställda? Kommer företaget att vara verksamt över ett större geografiskt område etc. 
 
Mål kan vara väldigt långsiktiga (strategiska) medan andra ska uppnås på relativt kort tid (operativa).
 
Om mål ska infrias på lite längre sikt är det viktigt att bryta ned dem i delmål. För företaget blir det lättare att se om man är på rätt väg och att "tidplanen" mot huvudmålet följs. Ett exempel på delmål kan vara en enskild produkts försäljningsvolym, ett annat delmål kan vara att få 100 nya kunder efter en reklamkampanj. Summan av alla delmål leder till att företagets övergripande mål nås.
 
Det är viktigt att målen är mätbara och realistiska. Är de inte mätbara kan företaget omöjligt veta om det är på rätt väg, eller hur långt på vägen mot målet man nått. Att fördela företagets resurser rätt blir också omöjligt.
 
Marknadsföring Mål

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Arbetsuppgifter avsnitt 5

Mål
 

Beskriv de strategiska beslut du kommer att ta
 
När företaget startas måste du fatta ett flertal strategiska beslut. För vissa företag är etableringsplatsen ett viktigt strategiskt beslut. Ska sortimentet vara smalt och specialiserat eller brett. På vilket sätt ska försäljningen ske till kund. Hur ska företagets marknadsföring och reklam uppfattas och påverka.

Strategi
 

Beskriv företagets starka och svaga sidor
 
Även om du inte har startat företaget ännu är det viktigt att fundera över företagets starka respektive svaga sidor. Vilka är de styrkor/svagheter som existerar i nuvarande affärsidé och strategier? Börja din företagsanalysen på den strategiska nivån för att efter hand hamna nere på den enskilda produkten eller tjänsten och till sist förhållandet till leverantörer, distributörer och kunder.

Den här analysen ger dig underlag för hur ditt framtida arbete ska bedrivas i företaget. Är en svaghet företagets beroende av t.ex. en leverantör, måste detta rättas till på sikt.

Vårt företag – vad är vår styrka respektive svaghet

 
Vidare till: 5. Introduktion och 5. Kunskapstest

 

Mitt företag – vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter

 

Lämna en kommentar