Marknadsföring kan beskrivas som att finna kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd. Det är för alla företag en nyckelfaktor i ett framgångsrecept.

För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt det företaget gör för att finna sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.
 

Marknaden

Den så kallade marknaden består av en mängd olika delar som påverkar ditt företag på olika sätt. På marknaden finns kunder, konkurrenter, leverantörer, återförsäljare och olika distributionskanaler. Där finns produkter och tjänster som kan ersätta det egna företagets produkter eller tjänster. Där finns även olika typer av nätverk, värderingar, artiklar i pressen, lagar och regler samt mycket mer.

Marknaden har en geografisk dimension med att kunna vara lokal, regional, nationell eller global. Genom att sätta dessa geografiska gränser blir det lättare att bedriva effektiv marknadsföring. Att arbeta på en nationell eller global marknad behöver inte innebära att företaget är fysiskt stort. Med hjälp av det kostnadseffektiva Internet, kan idag många företag arbeta på en global marknad.
 

Marknadsföringsprocessen

Målet med marknadsföring är för de flesta företag att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig kvar på marknaden. Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls. För att skapa denna tillväxt på ett effektivt sätt krävs en plan, en marknadsföringsplan, där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.

Det finns fyra huvuddelar i marknadsföringsprocessen:

 1. Skaffa information och bygga upp en kunskap om marknaden och dess olika delar, t.ex. genom marknadsundersökningar.
   
 2. Analysera informationen, göra en marknadsplan och utifrån den välja strategi.
   
 3. Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utforma handlingsplaner, t.ex. reklamkampanjer.

 4. Följa upp marknadsföringsinsatserna, analysera resultaten och bygga på företagets kunskapen om marknaden, t.ex. utöka kundregistret.

Denna marknadsföringsprocess fortgår ständigt där de olika delarna integrerar i varandra. Genom att föra samman informationen i en marknadsplan skapas en struktur som är lätt att följa.

Huvudområdet marknadsföring är strukturerat på följande sätt:

 • Varför marknadsföring. Marknadsföring nu och då - Att göra sig hörd och sedd är en del av marknadsföringen. Utan kunder och inkomsterna från dessa blir inte ett företag, eller en ny produkt/tjänst, särskilt långlivad. Den "digitala revolutionen" har skapat nya möjligheter till marknadsföring och försäljning.
   
 • Sociala medier - Användarantalet ökar dagligen i de sociala medierna därför är det en utmärkt strategi i ett företags marknadsföring och kommunikation att närvara i de olika nätverken.
   
 • Marknadsundersökning - Samla information om marknaden. I ett mindre företag kan "rätt" information ha stor betydelse för företagets fortlevnad. Marginalerna är små och en felinvestering kan ge en ansträngd ekonomisk situation.
   
 • Marknadsplan - Analysera marknadsinformationen, göra en marknadsplan. Genom att skriva en marknadsplan tvingas företaget till att analysera de fakta som finns och du/företaget inser även lättare vilken information som saknas. Utifrån din/företagets kunskap, resurser, idéer mm utformas marknadsplanen.
   
 • Kunder - Vilka är företagets kunder? Vilka produkter eller tjänster kan företaget sälja till de olika kundgrupperna? Beroende på företagets utbud av produkter/tjänster kan det vara lämpligt att dela upp totalmarknaden i delmarknader, så kallade segment. Även om produkten eller tjänsten är samma, gäller det att hitta segment med kunder som reagerar likartat på ett marknadsföringsbudskap.
   
 • Konkurrenter - Marknaden är inte sällan bestämd till sin storlek, därför är det konkurrens om marknadens pengar. Det är mycket viktigt att känna sina konkurrenter. Att bevaka sina konkurrenter och samla in information om dem är något som ständigt måste pågå. Försök att sammanställ informationen på ett sådant sätt att den är överskådlig och därmed lätt att analysera. Det är din skicklighet i att tolka och analysera materialet som kan göra ditt företag till vinnare.
   
 • Relationsmarknadsföring - Att skapa relationer har alltid varit viktigt i kontakter företag till företag (B2B), det vill säga på producentmarknaden, men har idag även blivit viktigt på konsumentmarknaden. Att skapa relationer med kunder är lönsamt, både utifrån att intäkterna ökar från en lojal kundgrupp samtidigt som marknadsföringskostnaderna kan hållas nere. Marknadsföringskostnaderna blir lägre eftersom företaget kan rikta informationen rätt och slippa lägga pengar på en hel del onödig reklam.
   
 • Direktmarknadsföring - Går ut på att ständigt skaffa ökad kunskap om den målgrupp företaget bearbetar. För varje aktivitet som riktas mot målgruppen ska kunskapen och effektiviteten öka. Detta sker genom att all direktmarknadsföring som utförs, genom utnyttjandet av ett eller flera medier, är till för att åstadkomma en mätbar reaktion.
   
 • Multi Level Marketing - Att bearbeta en marknad genom MLM, d.v.s. marknadsföring/försäljning på flera "inkomstrelaterade" nivåer, var till en början ett bra sätt för små tillverkare att nå ut till kunder.Numera har det i ett flertal fall urartat och många företag som verkar enligt konceptet kan betraktas som rena "skojarföretag".
   
 • E-postmarknadsföring - Fascinationen kring e-post som marknadsföringsmedia är stor. E-post är snabbt, kostnadseffektivt och mätbart, en fullträff för många marknadsförare. Det säkraste sättet att undvika att ett utskick klassas som spam är att alltid fråga mottagaren om tillstånd att skicka nyhetsbrev och utskick via e-post, eller låta mottagarna anmäla sig själva. Det är inte att rekommendera att låta ett e-postutskick vara den första kontakten med en mottagare.
   
 • Marknadsföring via sökmotorer - Sökmotormarknadsföring är arbetet med att nyttja sökmotorer på Internet för att skapa kontakt mellan kunder och en verksamhet, oftast vid sökandet efter en produkt, en tjänst eller information. I detta arbete ingår flera steg: att förstå vilka sökbegrepp som används av kunderna, vilka sökmotorer som kunderna använder och givetvis att få webbplatsen att synas vid sökningar på de aktuella sökbegreppen i de aktuella sökmotorerna.
   
 • Reklam - Marknadsföringsåtgärder för att synas och höras. På kort sikt är reklam till för att få kunder att snabbt reagera på exempelvis ett erbjudande eller en nyhet. Sett på längre sikt är reklamen en del av företagets marknadskommunikation och till för att arbeta in företagets namn och skapa en positiv attityd till företaget och dess produkter.
   
 • Nätverk - Det gäller att planera sitt affärsnätverk och bygga upp det med personliga kontakter. Att aktivt deltaga i affärsnätverk är en konkurrensfördel.
   
 • Uppföljning/Analys  - Följa upp marknadsföringsåtgärderna och vid behov ändra i marknadsplanen.Fördelen hos företag som är snabba och duktiga med att följa upp, är att de hinner genomföra förändringar före konkurrenterna. Efterhand som tiden går hinner de också bygga upp en erfarenhetsbank med både kunskap och effektiva uppföljningsmodeller. Bra uppföljningsmodeller, utformade för att passa det egna företagets produkter eller tjänster, sparar både tid och pengar.
   
 • Lagar och regler  - De flesta lagar som handlar om marknadsföring har kommit till för att skydda konsumenten. Vad behöver företagaren känna till? Marknadsföringslagen och konkurrenslagen är exempel på lagar som reglerar hur företaget får bete sig på marknaden. Köplagen med flera lagar reglerar förhållandet mellan köpare och säljare i samband med ett köp.